Školske generacije

 • Biografije učitelja

   
  M R V E L J Luka A N T O mrvelj-anto.jpg
  Rođen je 30.09.1944.godine u Vrbovcu gdje je završio četiri razreda  osnovne škole, a ostatak u Donjem Svilaju. Učiteljsku školu završava 1965.godine u Derventi.Od 1965/66 do 1990/91školske godine radi u osnovnoj školi u Donjoj Dubici stime što je 1966-67.godine služio vojni rok. U Dubici stanuje privatno do 1976.g. kada dobija školski stan, a u obiteljsku kuću u Odžaku useljava se 1986.godine. U brak stupa 1972.godine sa Marica Čavarušić koja im je rodila dvije kćeri: Mirelu i Anitu.Pedagošku akademiju završava 1974.g u Slavonskom Brodu. Predratnu 1991/92 školsku godinu radi u Vrbovcu, a poslje kraćeg boravka u Hrvatskoj ratni vihor ga nosi u Njemačku gdje ostaje do 1997.g. Danas radi u Posavskoj Mahali, a živi u obiteljskoj kući.
   
  M R V E L J Lovro M A R I C A ,rođena ČAVARUŠIĆ mrvelj-marica.jpg
  Rođena je 01.04.1949.godine u Derventi gdje završava osnovnu i učiteljsku školu. U školskoj 1971/72.godini dolazi na službu u osnovnu školu u Donjoj Dubici, a 1972.godine stupa u brak sa Mrvelj Antom i rađa im dvije kćeri: Mirelu i Anitu. U Donjoj Dubici stanuje privatno do 1976.g. kada dobija školski stan, u obiteljsku kuću u Odžaku se useljava 1986.godine. U Dubici ostaje sve do 1991.godine kada prelazi u Vrbovac i radi od izbijanja rata. Od 1992.do 1994.g. živi i radi u Dugom Selu, a od 1994. do 1996.g. u Zagrebu kada se vraća u Odžak. Danas radi u Posavskoj Mahali, a živi u obiteljskoj kući u Odžaku.
   
  B R N I Ć Marijan M A R I J A N  brnic-marijan.jpg
  Rođen je 01.10.1945.godine u Nevoljici – Donji Svilaj. Prva četiri razreda osnovne škole završava u Vrbovcu, a ostatak završava 1961.godune u Odžaku. Učiteljsku školu završava 1965.godine u Derventi. U školskoj 1965/66 godini počinje raditi u osnovnoj školi u Novom Gradu, a od marta 1968.godine radi u Vrbovcu i stanuje u učiteljskom stanu.
  U brak stupa 1968.godine sa Grgić Jelom i ima troje djece: Slavicu, Slavena i Ružicu.
  Pedagošku akademiju završava 1972.godine u Slavonskom Brodu. Od 1983 do 1987 radi kao direktor osnovne škole „15.maj“ Donji Svilaj, a po isteku mandata vraća se u Vrbovac i radi do 1991.godine.U 1987.godini preseljava u Bosanski Brod gdje živi do rata, a predratnu 1991/92 školsku godinu radi u Donjem Svilaju.Za vrijeme ratnih dešavanja radi u Podravskoj Slatini i Jakšiću, a po povratku radi u Donjem Svilaju. Od 1999. do 2003.godine obnaša dužnost ravnatelja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Odžaku gdje i stanuje, a po prestanku mandata radi u Donjem Svilaju, a stanuje u Posavskoj Mahali.
  U penziji je od 2010 , a penzionerske dane provodi u obiteljskoj kući u Odžaku.
   
  B R N I Ć Bariša J E L A ,rođena  GRGIĆ brnic-jela.jpg
  Rođena je 25.10.1949.godine u Donjem Svilaju gdje 1964.g. završava osnovnu školu. Učitljsku školu završava 1968.gdine u Derventi. U Vrbovcu živi i radi od 1968.godine kada stupa brak sa Brnić Marijanom, a u braku im rađa troje djece: Slavicu, Slavena i Ružicu.
  Pedagošku akademiju 1972.g. u Slavonskom Brodu.
  U 1987.godine preseljava u obiteljsku kuću u Bosanski Brod gdje živi do rata, a predratnu školsku godinu radi u Donjem Svilaju.Za vrijeme ratnih dešavanja radi u Jakšiću, a po povratku od 1997. do 1999.godine radi u Donjem Svilaju. Od 1999. do 2003.godine živi radi u Odžaku, a od tada do radi u Donjem Svilaju i stanuje u Posavskoj Mahali.
  U penziji je od 2011, a penzionerske dane provodi u obiteljskoj kući u Odžaku.
   
  M A T I Ć Jovan L J U B O matic-ljubo.jpg
  Rođen je 15.04.1940.godine u Brodecu, opština Bijeljina, gdje je završio prva četiri razreda osnovne škole. U Bijeljini je završio ostatak osnovne, a 1960.g. i poljoprivrednu školu. Od iste godine živi i radi u Gornjem Svilaju, a od školske 1963/64.g. kao učitelj. U brak stupa 1968.g. sa Stanom Dragojlović i dobija dva sina: Dušana i Danka. Od 1968.godine do 1980.g. živi i radi kao učitelj u Donjem Svilaju, s time da je par godina i predavao geografiju i istoriju. U Gornjem Svilaju je ponovo od 1980.godine,a u periodu od 1985. do 1987.g. kada radi kao učitelj u Vrbovcu. Ratni sukobi 1992.godine vraćaju ga u rodnu Bijeljinu gdje i danas živi.
   
  K U M B A R I Ć Ahmet M U S T A F A kumbaricmustafa1.jpg
  Rođen je 28.02.1947.godine u Odžaku i 1961.g. završava osnovnu školu, a 1966.g. u Bijeljini učiteljsku školu. Od školske 1966/67 godine živi i radi u Donjem Svilaju, a od 1968.g. do 1975.g. u Vrbovcu (stanuje u školi i privatno).Tada pored učiteljskog rada u Vrbovcu predaje i muzičko vaspitanje u D.Svilaju. U brak stupa 1970.g. sa Mršić Milosavom i dobija sina Damira i kći Mirelu. Od 1975.g do rata radi u Novom Selu, a za vrijeme rata boravi u Švicarskoj. Poslije rata živi i radi u Odžaku.
   
  Ž I V A N O V I Ć Đoko D I M I T R I J E dimitrije.jpg
  Rođen je 29.05.1935.godine u Čardačice, opština Bijeljina. Osnovnu školu završava u Glogovici, a nižu gimnaziju u Janji. Učiteljsku školu je završio 1959.g.u Bijeljini, a službovao je u Kaknju, Travniku i od 1964.g. živi i radi u Vrbovcu. U brak stupa 1963.g. sa Goranović Jovankom sa koja im rađa troje djece: Đoku, Vesnu i Nevenku. Razrednu nastavu završava 1972.g.u Slavonskom Brodu, a geografiju i istoriju 1976.g u Osijeku. Od 1974.godine živi u porodičnoj kući u Modriči, a radi u Riječanima, Tarevcima i Modriči. Preminuo je 24.04.1996.godine u Beogradu i sahranjen na gradskom groblju u Modriči.
   
  Ž I V A N O V I Ć Vaso J O V A N K A  jovanka.jpg
  Rođena je 11.03.1941.godine u Donjoj Dubici gdje završava prva četiri razreda osnovne škole, a ostatak je završila 1959.godine u dječjem domu za ratnu siročad „Milča Mustafić“ u Gradačcu. Učiteljsku školu završava 1963.g. u Tuzli.Prvu učiteljsku službu ima u osnovnoj školi u Koričanima kod Travnika. U brak stupa 1963.g. sa Dimitrijom Živanovićem i rađa mu troje djece:Đoko, Vesna (tragično stradala 12.06.1999.g. u saobraćajnoj nesreći ) i Nena. U Vrbovac dolazi 1964.g. i stanuje u učiteljskom stanu, a 1975.g. uz rad završava pedagošku akademiju. Od 1974.g. preseljava u porodičnu kuću u Modriči, a radi u Riječanima, Tarevcima i Modiriči. Od 2001.godine je u penziju.
   
  R A K I Ć     M A R K O rakic-marko.jpg
  Rođen je 07.07.1928.godine u Novom Gradu gdje je završio osnovnu školu, a poslije rata i gimnaziju     u Derventi. Prvu službu imao je u Cazinu, a poslije tri godine vraća se u Bosanski Šamac. Službuje još u Vojskovi i Trnjak-Zorice gdje učestvuje u izgradnji škole. U 1954.godini odlazi na dosluženje vojnog roka, a po povratku dolazi u Vrbovac.Pored izvođenja redovne nastave u školskoj 1956/57 i 1957/58.godini organizira nastavu starijih generacija Vrbovčana koji nisu završili četvrti razred. U braku stupa 1947.godine sa Nevenkom Zoranović i dobiva dva sina: Mirka i Mišu. Od 1958.g. radi na području Bosanskog Broda gdje je izgradio obiteljsku kuću u kojoj provodi i penzionerske dane.
   
  G R A Š A R E V I Ć Branko R U Ž I C A ,rođena  RADOVANOVIĆ grasarevic-ruzica.jpg
  Rođena je 16.10.1950.godine u Derventi gdje završava osnovnu i 1969.g  učiteljsku školu. Prvu službu je imala u Kolibama, opština Bos.Brod, ali vrlo brzo prelazi u Gornji Svilaj gdje ostaje do 01.11.1975.g. U brak stupa 1969.g. sa Grašarević Stojanom i rađa im troje djece: kćeri Jasminku, Zvjezdanu i sina Pericu, a stanuje u obiteljskoj kući u Nevoljici. Višu pedagošku završava 1974 u Šabcu, a u školskoj 1975/76. godini dolazi u Vrbovac i ostaje do školske 1984/85.godine.Iz Vrbovca prelazi u Potočane i ostaje do rata kada je ratni vihor odnosi u Švicarsku gdje i danas živi.
   
  G R A Š A R E V I Ć Petar S T O J A N grasarevic-stojan.jpg
  Rođen je 27.04.1947.godine u Donjem Svilaju gdje završava osnovnu školu, a 1966.g. učiteljsku školu završava u Derventi. Prvu službu ima u Donjem Svilaju, a u brak stupa 1969.godine sa Radovanović Ružicom koja im rađa troje djece: kćeri Jasminka, Zvjezdana  i sina Pericu. U Vrbovac dolazi u školskoj 1975/76.godini i uporedo predaje muzičko vaspitanje u Donjem Svilaju. U Vrbovcu ostaje do 19.10.1980.godine kada prelazi u SIZ (samoupravno interesnu zajednicu),a rat dočekuje kao službenik u SUP-u (sekretarijata unutrašnjih poslova). Od 1992.godine živi i radi u Švicarskoj.
   
  M E Š A N O V I Ć Meho S U L  J O mesanovicsuljo.jpg
  Rođen je 27.11.1941.godine u Donjoj Orahovici, opština Gračanica, a sa tri godine preseljava se u Derventu. U Derventi završava osnovnu školu i gimnaziju. Poslije pokušaja na Tehnološkom fakulteta u Tuzli prekvalifikuje se u prosvjetu. Prvu službu je imao 1962.g. u Donjem Svilaju kada predaje matematiku i OTO,a u školskoj 1963/64. godini, putujući najčešće biciklom, iz Odžaka radi u Vrbovcu.U brak stupa 1963.godine sa Hodžić-Mehić Nazom i sa njom dobija troje djece: Enesa, Faruka i Melihu. Radni vijek nastavlja u odžačkom „Strolitu“, a bio je vrlo angažiran u sindikatu. Preminuo je 09.01.1988.godine i sahranjen je na groblju „Balkana“.
   
  Š I L O J E V I Ć  Lazar  L J U B O silojevic-ljubo.jpg
  Rođen je  25.03.1938.godine u Ozrinićima  kod Nikšića gdje završava osnovnu školu,a 1960.g učiteljsku školu, kao stipendista opštine Odžak,završava u Derventi.Prvu službu je imao u Vrbovcu gdje i stanuje  do 1962.g kada odlazi na odsluženje vojnog roka. U brak stupa 1964.godine sa Karakaš Lelom i sa njom ima sina Zorana. Zatim službuje u Kotor Varoši i Čelincu,a od 1975.g. u Ljubljani gdje radi do odlaska u penziju 2000.g. Penzionerske dane provodi u rodnom Nikšiću.
   
  S I V R I Ć  Josip  N I K O L A sivric-nikola.jpg
  Rođen je 04.12.1926.godine u Međugorju gdje je završio osnovnu školu. U Širokom Brijegu završava učiteljsku školu, a pravni fakultet u Sarajevu. Prvu učiteljsku službu imao je u Posušju, a u Vrbovac dolazi 1950.g. u novo otvorenu školu i smješta se u školski stan. U Vrbovcu boravi do 1960.g. s tim da je par godina odsustvovao, jer je bio na radu u Drveniku zbog bolesti. Teško se prilagođavao kontinentalnoj klimi i imao je neki oblik asme. U braku sa suprugom Ivicom dobio je kći Maru i sina Zdenka. U Sarajevu živi i radi od 1960.godine  gdje završava radni vijek. Ratne godine dočekuje na Grbavici, a tek 30.12.1993.g. uspjeli su se domoći rodnog Međugorja. Preminuo je 2000.g.u Mostaru, a sahranjen je u Međugorju.
   
  K A R L O V I Ć  Ivo  M A T O  
  Rođen je 05.12.1942.godine u Vojskovi gdje završava prva četiri razreda osnovne škole, a ostatak u Bosanskom Šamcu. Učiteljsku školu završava 1963.godine u Bijeljini i prvu službu ima u Vrbovcu u školskoj 1963/64.godini, a zatim službuje u Gornjem Svilaju do 1970.godine.
  U brak stupa 1968.godine sa Zečević Jelom i sa njom dobija sina Zlatka.
  Razrednu nastavu u Slavonskom Brodu završava, a pedagošku akademiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
  U Gornje Kolibama (opština Bosanski Brod) prelazi 1970.godine i preuzima dužnost direktora osnovne škole „Hasan Kikić“, a u Bosanski Brod prelazi 1978.godine obnaša više dužnost: direktor Gradske biblioteke, referent u Vojnom odsjeku, direktor Centra za socijalni rad, sekretar SUBNOR-a i direktor dječjeg vrtića.
  Za vrijeme rata kratko boravi u Austriji, a poslje prelazi u Suboticu gdje mu sin studira. Umro i sahranjen je 1994.godine u Subotici.
   
  V I D I Ć Mato L J U B I C A  
  Rođena je 17.05.1943.godine u Belaoviću kod Duge Rese. Učiteljsku školu završava 1962.g. u Zagrebu i iste godine dolazi na službu u Vrbovac. Narednu prelazi u Novi Grad 1963.godine kada stupa u brak  sa Tomljenović Ivicom i rađa im kći Marinu. Pedagošku akademiju završava 1970.g. u Slav. Brodu. Od 04.02.1979.g. živi i radi u Slav.Brod, a od 01.09.2003.g. provodi i penzionerske dana.
   
  N I N K O V I Ć Ilija I V A N ninkovic-ivan.jpg
  Rođen je 01.08.1931.godine u Donjem Svilaju gdje završava osnovnu školu. U Osijeku 1948.g. završava gimnaziju, a 1952.g. i učiteljsku školu. U brak stupa 1954.g. sa Matanović Kajicom dobija sina Zorana i kći Vesnu. Pedagošku akademiju završava 1972.godine u Slavonskom Brodu. Prvu učiteljsku službu imao je u školskoj 1954/55. godini u Vrbovcu. Stanuje u školskom stanu i u istom im se rađa sin, a zatim živi i radi sedam godina u Gornjoj Dubici.Od 1963.g. do 1989 službuje u Donjem Svilaju stime da je matematiku predavao par godina, a od 1969.godine obavlja i dužnost upravitelja škole. U penziju odlazi 1989.godine i danas živi u Svilaju od Uskrsa do Svih Svetih, a u zimi u Zagrebu.
   
  B E N C U N  Filip N I K O L A bencun-nikola.jpg
  Rođen je 05.04.1935.godine u Međugorju gdje završava osnovnu školu. U Mostaru završava gimnaziju, a 1954.g. i učiteljsku školu. U školskoj 1954/55.godini dolazi u Vrbovac u zamjenu Sivrić Nikoli koji ima zdravstvenih problema (asma). Poslje odsluženja vojnog roka (1955-56.g.) radi u opštini Zenica i završava pedagošku akademiju 1962.godine,a obavljanja i dužnosti direktora škole u Nemili prelazi na istu dužnost u Zemunik kod Zadra. U brak stupa 1958.godine sa Dragicom Stokanović i dobiva sina Gorana i kći Polonu. Filozofski fakultet završava 1977.godine u Zadru. Od 1983. do 2000.godine živi i radi u Beču gdje se bavi slikarstvom i muzikom. U 2000.godini odlazi u penziju, a vrijeme provodi na relaciji Zadar – otok Vir.

   

 • Istorijat škole

  Scaron;kolstvo na ovim prostorima nije dugog vijeka,većina stanovništva nije imala mogućnost sticanja novih znanja,što zbog malog broja škola i slabog rada na prosvjećivanju,ali najviše zbog materijalne situacije tadašnjih obitelji.Za opremu djece za školu trebalo je izdvojiti znatna novčana sredstva.Trebalo je djeci osigurati knjige,odjeću i često pokriti velike troškove putovanja do udaljenih škola.Rjeđe su djeci osiguravali smještaj bliže škole,a smo su rijetki imali mogućnost plaćati stanarinu ili stanovati po internatima.Većina seoskog stanovništva nije pravilno vrednovala obrazovanje i radije je djecu koristila za obavljanje lakših poslova u domaćinstvu.Djeca su najčešće čuvala stoku,a nisu rijetko obrađivala zemlju, prikupljala usjeve,pripremala ogrijev i pomagala odraslima.

   

  Za vrijeme stare Jugoslavije vrbovačka djeca su školu pohađala u susjednim selima Potočanima i Svilaju, ali pošto školovanje nije bilo obavezno dosta ih je ostajalo kod kuća.Dugotrajno pješačenje prašnjavim stazama i prečicama bila je često prilika za druženja,igranje i razne nestašluke.

   

  U prvim poslijeratnim godinama vrbovačka djeca nisu ni pohađala školu,pokušalo se tek organizirati tečajeve po kućama.Tek krajem četrdesetih godina u tadašnjoj opštini Vrbovac razmišlja se o nastavku školovanja djece i izgradnji škole.Početne nesuglasice oko izbora lokacije i otkupa zemljišta prevaziđene su i gradnja je počela na zemljištu Davida Urlika,njemačkog koloniste.

   

  Rukovođenje gradnjom povjereno je gospodinu Božinović Marku,a glavni majstor je bio Šego Ivan. Graditelji su cjelodnevno bili angažirani na izgradnji,a stanovali su preko puta kod Pavlović Joze gdje su se i hranili.I vrbovčani su dali obol izgradnji njihove nove škole,za svaku radno sposobnu osobu propisana je „radna obaveza“,određen broj radnih dana na izgradnji škole.Većinom su bili angažirani na iskopu temelja, pripremi kamena,dopremi materijala,utovaru,istovaru i kao pomoćna radna snaga izvođačima radova.Pored dviju velikih učionica,hodnika i zbornice škola je imala i dva dvosobna stana za smještaj učitelja.Temelj je zidan kamenom,a zidovi punom ciglom.Posebno upečatljiva je izvedba ulaza sa stepeništem koje je prostrano i oivičeno betonskom ogradom.Krovište je nisko,u četiri vode i uvezano sa krovom nad stanovima.Iza su izrađeni pomoćni objekti:spremište za ogrijev i mokri čvor.

   

  Prvi đaci u novootvorenoj školi bile su starije generacije vrbovačkih djevojčica i dječaka,kojima je rat i nesređene prilike u poraću onemogućio pohađati školu.Pohađali su nastavu po ubrzanom tempu za dvije godine četiri razreda.Prvi učitelj i prvi stanar u učiteljskom stanu je bio Sivrić Nikola iz Međugorja,a poslužitelj je bila Pavlović Joza.Poslije izvjesnog previranja oko poslužitelja,dužnost je preuzela Pavlović Ivka i obavljala je do 1981.godine,a Paradžik Marija je nastavila.Izvjesno vrijem pred rat,dužnost poslužitelja obavljala je Katić Ruža.I prve redovite generacije su bile dosta izmiješane, pojedina odjeljenja su sačinjavali učenici različitih godišta,a često su prelazili iz jednog u drugo.Konsolidacijom opšteg stanja u školi počeli su organizirati odjeljenja većinom iz istog godišta.Prvih godina učitelji se nisu baš dugo zadržavali u Vrbovcu.Uvjeti nisu bili prikladni,mnogo đaka,loša infrastruktura i ostale teškoće su tjerale učitelje za perspektivnijim školama.U to vrijeme jedino je učitelj Nikola Sivrić bio izuzetak takve prakse.U školskoj 1961/62.godini vrbovačka škola postaje područna škola OŠ Donji Svilaj i kadrovski je više vezana za istu.Šezdesetih godina su generacije narastale do te mjera da su u više navrata morali formirati dva odjeljenja jedne generacije.Izvjesno vrijeme nastava je obavljana u tri smjene.Iako su uvjeti bili loši,rezultati nisu izostali,a često su bili na vrlo zavidnom nivou.Osnovna škola u Donjem Svilaju sa podučnim školama 1970.godine osvojila je šesto mjesto od dvadeset četiri škole na Šamačkoj regiji,a na republičkoj provjeri znanja od pedeset sedam područnih škola PPZ Doboj Vrbovac je zauzeo izvanredno peto mjesto.Na istoj provjeri vrbovačko odjeljenje IIIe sa učiteljicom Brnić Jelom  iz srpskohrvatskog jezika od 142 odjeljenja zauzelo je peto mjesto.Savjet škole na svojoj sjednici održanoj 08.02.1971.godine donosi odluku da se školi da naziv „15.MAJ“ po danu oslobođenja Jugoslavije u drugom svjetskom ratu.Sedamdesetih godina,generacije polako jenjavaju,broj učenika se sve više smanjuje,a pojedine generacije počinju raditi u kombiniranim odjeljenjima što krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih postaje i praksa.
   

   

 • Izvod iz ljetopisa

      P r v i    r a z r e d   D r u g i  r a z r e d   T r e ć i  r a z r e d Č e t v r t i  r a z r e d
    Šk. God.  Godište  Učenika  Godište   Učenika  Godište  Učenika  Godište  Učenika
    1961/62 1954 33 1953 26 1952 44 1951 11
    1962/63 1955 31     1953 22 1952 42
    1963/64 1956 30     1954 32 1953 25
    1964/65             1954 28
    1965/66             1955 24
    1966/67             1956 26
    1970/71 1963 35 1962 26 1961 51 1960 63
    1971/72 1964 42 1963 33 1962 24 1961 51
    1975/76 1968 32 1967 46 1966 32 1965 47
    1976/77 1969 32 1968 34 1967 43 1966 30
    1977/78 1970 27 1969 32 1968 32 1967 43
    1978/79 1971 24 1970 25 1969 32 1968 31
    1979/80 1972 16 1971 25 1970 21 1969 31
                   

   

      P  r  v  i      r a z r e d   D r u g i    r a z r e d T r e ć i  r a z r e d   Č e t v r t i    r a z r e d

  Šk.god.

  Godište   U č i t e l j Godište   U č i t e l j  Godište    U č i t e l j  Godište   U č i t e l j
    1991/92 1984  Mrvelj  Anto 1983  Mrvelj Marica 1982  Mrvelj Anto 1981  Mrvelj Marica
    1990/91 1983  Brnić  Marijan 1982  Brnić  Jela 1981  Brnić Marijan 1980  Brnić  Jela
    1989/90 1982  Brnić  Jela 1981  Brnić  Marijan 1980  Brnić  Jela 1979  Brnić Marijan
    1988/89 1981  Brnić  Marijan 1980  Brnić  Jela 1979  Brnić Marijan 1978  Brnić  Jela
    1987/88 1980  Brnić  Jela 1979  Brnić Marijan 1978  Brnić  Jela 1977  Brnić Marijan
    1986/87 1979  Matić Ljubo 1978  Brnić  Jela 1977  Matić Ljubo 1976  Brnić  Jela
    1985/86 1978  Brnić  Jela 1977  Matić Ljubo 1976  Brnić Jela 1975  Matić Ljubo
    1984/85 1977  Grašarević R. 1976  Brnić  Jela 1975  Grašar.Ružica 1974  Brnić  Jela
    1983/84 1976  Brnić  Jela 1975  Grašar.Ružica 1974  Grašar.Ružica 1973  Brnić  Jela
    1982/83 1975  Grašarević R. 1974  Grašar.Ružica 1973  Grašar.Ružica 1972  Grašar.Ružica
    1981/82 1974  Brnić Marijan 1973  Brnić  Jela 1972  Brnić Marijan 1971  Grašar.Ružica
    1980/81 1973  Brnić  Jela 1972  Brnić Marijan 1971  Grašar.Ružica 1970  Brnić Marijan
    1979/80 1972  Brnić Marijan 1971  Grašar.Ružica 1970  Brnić Marijan 1969  Brnić  Jela
    1978/79 1971  Grašarević R. 1970  Brnić Marijan 1969  Brnić  Jela 1968  Grašar.Stojan
    1977/78 1970  Brnić Marijan 1969  Brnić  Jela 1968  Grašar.Stojan 1967  Grašar.Ružica
    1976/77 1969  Brnić  Jela 1968  Grašar.Stojan 1967  Grašar.Ružica 1966  Brnić Marijan
    1975/76 1968  Grašar.Stojan 1967  Grašar.Ružica 1966  Brnić Marijan 1965  Brnić  Jela
    1974/75 1967  Živan. Dimitrije 1966  Brnić Marijan 1965  Diko i Jela 1964  Živan. Jovanka
    1973/74 1966  Brnić Marijan 1965  Mustafa i Jela 1964  Živan. Jovanka 1963  Živan. Dimitrije
    1972/73 1965 Kumbarić Must. 1964  Jela i Jovanka 1963  Živan. Dimitrije 1962  Brnić Marijan
    1971/72 1964  Živan. Dimitrije 1963 Živanović Jovan. 1962  Brnić Marijan 1961  Mustafa i Jela
    1970/71 1963  Živan. Jovanka 1962  Brnić Marijan 1961  Jela i Mustafa 1960  Živan. Dimitrije
    1969/70 1962  Brnić Marijan 1961  Brnić  Jela 1960  Diko i Mustafa 1959  Živan. Jovanka
    1968/69 1961  Brnić  Jela 1960  Mustafa i Diko 1959  Živan. Jovanka 1958  Brnić Marijan
    1967/68 1960  Živan. Dimitrije 1959  Živan. Jovanka 1958  Živan. Jovanka 1957  Brnić Marijan
    1966/67 1959  Živan. Dimitrije 1958  Živan. Jovanka 1957  Živan. Dimitrije 1956  Živan. Jovanka
    1965/66 1958  Živan. Jovanka 1957  Živan. Dimitrije 1956  Živan. Jovanka 1955  Živan. Dimitrije
    1964/65 1957  Živan. Dimitrije 1956  Živan. Jovanka 1955  Živan. Jovanka 1954  Živan. Dimitrije
    1963/64 1956  Karlović Mato 1955 Mešanović Suljo 1954 Karlović Mato 1953 MešanovićSuljo
    1962/63 1955  Vidić  Ljubica 1954  Vukovac  Janja 1953  Vidić Ljubica 1952  Vukovac Janja
    1961/62 1954  Dujković Julka 1953  Dujković Julka 1952 SpasićAlexandar 1951 SpasićAleksand
    1960/61 1953  Šilojević Ljubo 1952 Šilojević Ljubo 1951 Šilojević Ljubo 1950 Šilojević Ljubo
    1959/60 1952 Sivrić   Nikola 1951   1950 Sivrić Nikola 1949 Sivrić Nikola
    1958/59 1951 Francuski Jovan 1950 Sivrić  Nikola 1949 Sivrić Nikola 1948 Sivrić Nikola
    1957/58 1950 Sivrić   Nikola 1949   1948 Sivrić Nikola 1947  
    1956/57 1949 Gvozden Lazo 1948 Rakić  Marko 1947 Gvozden Lazo 1946 Rakić Marko
    1955/56

  1948

  Ljubica 1947 Wagner Brigita 1946 Ljubica 1943-45 Wagner Brigita
    1954/53 1947 Bencun Nikola 1946 Ninković Ivan 1943-45 Bencun Nikola 1941-43 Ninković Ivan
    1953/52 1946   1943-45 Sivrić  Nikola 1941-43   1940-42 Sivrić Nikola
    1952/51 1943-45 Sivrić   Nikola 1941-43 Sivrić  Nikola 1940-42 Sivrić Nikola    
    1951/52 1941-43 Sivrić   Nikola 1940-42 Sivrić  Nikola        
    1950/51 1940-42 Sivrić   Nikola            

   

 • Generacija 1940. - 1942.

  generacija.40-i-42.jpg

             
  Učitelj   SIVRIĆ   NIKOLA
             
     GORNJI   RED        
   1.  MARTINOVIĆ  (Marko)   ANTO  20.05.40  Njemačka  Ilićević Milka  
   2.  MARTINOVIĆ  (Jozo)  NIKOLA    Zagreb  Šimić Manda  preminuo
   3.  BRAŠNJIĆ  (Franjo)  MARKO  09.03.41.  Slav. Brod  Lubina Anica  
   4.  ANĐELIĆ  (Andrija)  STJEPAN    Kopanice  Mijatović Ruža  
   5.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)  JURO    Njemačka  Terzić Anica  
   6.  KOVAČEVIĆ (Marijan)  ILIJA  28.05.42.  Vrbovac  Lebić Šimica  
   7.  ILIĆ  (Blaž)  ANDRIJA  29.06.40.  Vrbovac  Ilić  Tomka  
   8.  ILIĆ  (Juro)  MARKO            40.  Austrija  Lucija  
   9.  MRVELJ  (Mirko)  LUKA  10.05.40.  Njemačka  Ilić  Marija  
   10.  CVITKOVIĆ  (Ilija)  STJEPAN    Slav. Brod  Anđelić  Luja  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  MRŠIĆ  (Nikola)  PERO    Zrenjanin  Patković  Ljubica  
   2.  MARKOVIĆ  (Anto)  JOZO    Vrbovac  Barbarić Anica  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Mato)  JURO    Njemačka  Hrnkaš Anđa  
   4.  GUBERAC  (Ilija)  MARIJAN    Vrbovac  Đogaš  Marica  preminuo
   5.  GUBERAC   (Blaž)  ANĐA  18.07.42.  Vrbovac  Kovačević Ivo  
   6.  ANTUNOVIĆ  (Anto)  PAVICA    Zagreb  Letica  Ivo  
   7.  ĐAKOVIĆ  (Milan)  RADOJKA        
   8.  BREZONJIĆ  (Ilija)  ANA    Andrijevci  Marko  
   9.  PAVIĆ  (Marko)  STANA    Trnjani  Antunović  Ivica  
   10.  LUBINA  (Ilija)  KATA             40.  Potočani  Grgić  Ilija    preminula
             
     DONJI   RED        
   1.  POPADIĆ   (Dragomir)  VASO    M.Brusnica  Milojević Milosava  
   2.  ILIĆ  (Mijo) IVAN  28.03.42.  Vrbovac  Čančar Ankica  
   3.  ILIĆ  (Pavo)  PAVAN    Slav. Brod  Jurišić Manda  
   4.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  ŠIMO    Vukovar  Ana  preminuo
   5.
   UDOVČIĆ  (Ilija)  IVO
     Andrijevci  Matija  
   6.  PURIĆ  (Stevo)  MILE    Švicarska  Popadić Ana  
   7.  KNEŽEVIĆ  (Andrija)  MARKO    Andrijevci  Pavić  Manda  
   8.  VRANJIĆ  (Mato)  IVAN    Njemačka  Čalušić  Janja  
   9.  LUBINA  (Marko)  ANTO    Andrijevci  Vukadin Mara  preminuo
   10.  BOŽIĆ  (Juro)  BOŽO    Vrbovac  Đogaš  Kata  
             
 • Generacija 1941. - 1943.

  Generacija 1941. - 1943.
   

  generacija.43-44.jpg

             
  Učitelj   NINKOVIĆ  IVAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  ANTUNOVIĆ  (Jozo) MARKO    Čepin  Lubina Matija  
   2.  LUBINA  (Pavo)  IVAN  26.05.44.  Njemačka  Ledić Ana  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Božo)  JURO  00.00.43  Vrbovac  Majić Ankica  preminuo
   4.  PETRIĆ  IVICA        
   5.  BRNIĆ  (Ivica) STJEPAN  07.06.44.  Vrbovac  Božić  Manda  
   6.  BRNIĆ  (Ivo) PAVO            43.  Slav. Brod  Vuletić Luca  
   7.  BRNIĆ  (Marijan)  MARIJAN  01.10.45.  Pos. Mahala  Grgić  Jela  
   8.  KNEŽEVIĆ  (Andrija) MARKO    Andrijevci  Pavić Manda  
   9.  VIDAKOVIĆ  (Risto) MIKA    Novi Grad  Bojana  preminuo
   10.          
   11.  BREZONJIĆ  (Ilija) ANA    Bos. Brod   Marko  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  LEBIĆ  (Pejo) KLARA  11.07.44.  Gor. Dubica   Dujak Petar  
   2.  BOŽIĆ  (Juro) MANDA      Đogaš  Mato  
   3.  PURIĆ  (Dragotin) RADE    Novi Grad  Vidaković Mara  preminuo
   4.  PAVLOVIĆ  (Miloš)  IVAN    Njemačka  Bajušić Mara  
   5.  POPADIĆ  (Dragomir) STEVO        
   6.  JELUŠIĆ   ILIJA        
   7.  MARIĆ  (Marko)  MARKO    Kupin    
   8.  RAŠIĆ  (Marijan)  MARIJAN  11.06.45.  Vrbovac  Čalušić Ružica  
   9.  ANTUNOVIĆ  (Anto) STIPO            45.  Njemačka  Martinović Pavica  
   10.  ANĐELIĆ  (Ilija)  ILIJA  30.08.45.  Vrbovac  Matković Ana  
   11.  ANĐELIĆ  (Franjo) ANTO    Vrbovac  Krijanović Petra  preminuo
             
     DONJI   RED        
   1.  VRANJIĆ  (Mato) ANTONIJA     Potočani  Čalušić Ilija  
   2.  ANĐELIĆ  (Ivan)  LUJA        
   3.  ĐOGAŠ  (Mijo)  RUŽA        
   4.  MITROVIĆ  (Grgo) MARA        
   5.  ILIĆ  MARA        
   6.  PURIĆ  (Dušan)  DRAGICA        
   7.  PURIĆ  (Stevo) BOŽO    Švicarska    
   8.  KOVAČEVIĆ  (Pejo) MARKO    Oprisavci  Radman Ruža  
   9.  GUBERAC  (Ivo)  MARKO  05.01.45.  Vrbovac  Čorapović Ruža  
   10.  ĐOGAŠ  STIJEPO        
   11.  LUBINA  (Mara)  ANDRIJA    Pod. Slatina    preminuo
             
 • Generacija 1943. - 1945.

  Generacija 1943. - 1945.
   

  generacija.40-45.jpg

             
  Učitelj SIVRIĆ NIKOLA
             
     GORNJI    RED  - strše        
   1.  ANTUNOVIĆ  (Anto)  STIPO            45.  Nemačka  Martinović Pavica  
   2.  VIDAKOVIĆ  (Risto)  MIKA    Novi Grad  Bojana  preminuo
   3.  ANDRIJANIĆ  (Ivica)  FRANJO    Vrbovac  Ilić  Matija  
   4.  JAKOVČIĆ  (Jozo) IVICA      Jurišić  Ana  
   5.  TOPIĆ  (Mile)  MILOVAN    Švicarska  Jovanka  
   6.  BRNIĆ  (Ivica)  STJEPAN  07.06.44.  Vrbovac  Božić  Manda  
   7.  BRNIĆ  (Ivo)   PAVO            43.  Slav.  Brod  Vuletić  Lucija  
   8.  KUVAČ  (Anto)  MARKO  12.05.40.  Vrbovac  Glavaš  Anđa  
   9.  PURIĆ  (Branko)  JOVAN    Njemačka  Milošević Rada  
   10.  BRNIĆ  (Pavo)  ANDRIJA  01.07.41.  Vrbovac  Zečević  Ruža  
   11.  ĐOGAŠ  (Jozo)  MARKO  06.05.41.  Vrbovac  Petrić  Ana  
   12.  LUBINA  (Pavo)  IVAN  26.05.44.           Slav. Brod  Ledić  Ana  
             
     DRUGI   RED  - stoje gore        
   1.  MRVELJ  (Luka)  ANTO  30.09.44.  Odžak  Čavarušić Marica  
   2.  KOVAČEVIĆ  (Pejo) MARKO    Oprisavci  Radman Ruža  
   3.  ANĐELIĆ  (Franjo)  ANTO    Vrbovac  Krijanović Petra  preminuo
   4.  GUDELJ  (Stjepan) STJEPAN  15.04.45.  Njemačka  Mara  
   5.  RAŠIĆ  (Marijan)  MARIJAN  11.06.45.  Vrbovac  Čalušić  Ružica  
   6.  MARIĆ  (Marko)  MARKO    Kupin    preminuo
   7.  LUBINA  (Pavo)  PAVO    Njemačka  Brnić  Kaja  
   8.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)  MATO    Njemačka  Brnić  Jela  
   9.  GUBERAC  (Ivo)  MARKO  05.01.45.  Vrbovac  Čorapović  Ruža  
   10.  MILOJEVIĆ  (Savo)  STEVO    Mal.Brusnica  Borojević Mara  
   11.  ĐOGAŠ  (Mato)  MATO    Slav. Brod  Božić  Manda  
   12.  MARIĆ  (Anto) JAKOV    Švicarska    
             
     TREĆI   RED - stoje u sredini        
   1.  LUBINA  (Marko)  LJUBICA  25.05.39.  Vrbovac  Marić  Petar  
   2.  PURIĆ  (Dušan)  DRAGICA        
   3.  KUVAČ  (Marko)  ŠIMICA  29.09.45.  Vrbovac  Iličević  Anto  
   4.  ČALUŠIĆ  (Ivan)  RUŽICA    Slav. Brod  Haluška Stjepan  
   5.  MARIĆ  (Mijo)  MARIJA    Pos. Mahala  Erceg Ivo  
   6.  LEBIĆ  (Pejo)  KLARA  11.07.44.  Gor.Dubica  Dujak  Petar  
   7.  BOŽIĆ  (Jozo)  LUCIJA            45.  Bos. Brod  Đurić  Anto  
   8.  MARIĆ  (Marko)  ANA    Austrija  Benić  Anto  
   9.  ĆUTUNIĆ  JELA        
   10.  ILIĆ  (Blaž) MANDA    Potočani  Matić  Andrija  
   11.  KOVAČEVIĆ  (Mato)  MATIJA            45.  Pot. Lipik  Barukčić  Anto  
   12.  BRNIĆ (Marko)  MARIJA    Gor. Svilaj  Lebić  Mijo  
   13.  ILIĆ  (Ivan)  MARIJA    Njemačka  Mrvelj  Luka  
             
     ČETVRTI   RED  -  stoje dole        
   1.  EKMEČIĆ  (Mato)  MARIJA    Podvinje  Jurišić Ivan  
   2.  ĐOGAŠ  (Stijepo)  KATA    Gor. Svilaj  Čorapović  Jozo  
   3.  GUDELJ  (Stjepan)   MANDA    Zenica    
   4.  KNEŽEVIĆ  (Stijepo)  IVKA    Gor. Svilaj  Čorapović Pejo  
   5.  LUBINA   (Pero)  ANA  18.04.37.  Vrbovac   Guberac  Pejo  
   6.  PURIĆ  (Dušan)  MARA        
   7.  KATIĆ  (Andrija)  IVKA    Odžak  Pepić  Marijan  
  8.  MRVELJ   (Luka)  VERA             42.  Bos. Brod  Kušljić  Slavko  
   9.  LUBINA   (Ilija)  STANA            44.  Njemačka  Stanić  Jozo  
   10.  BOŠNJAK  (Stjepan)  MANDA    Trnjani  Barukčić Ilija  
             
     DONJI   RED  - sjede        
   1.  MITROVIĆ  (Grga)  MARA    Donji Svilaj  Kožarević  Božo  
   2.  ĐOGAŠ  (Ilija) LJUBICA    Zadar    preminula
   3.  MATIĆ  (Jozo)  JOZA    Potočani  Vilić  Ilija   
   4.  PEJANOVIĆ (Anto)  NENAD    Trnjani  Vidić  Mara  
   5.  BRNIĆ  (Jozo)  JAKOV    Vrbovac  Mrvelj  Jela  
   6.  MRVELJ   (Ivan)  IVAN    Njemačka  Ana  
   7.  TOPIĆ  (Mihajlo) MILOVAN    Švicarska  Mileva  
   8.  ANĐELIĆ  (Ilija)  ILIJA  30.08.45.  Vrbovac  Matković  Ana  
   9.  PURIĆ  (Dragutin)  RADE    Novi Grad  Vidaković  Mara  preminuo
   10.  MARIĆ  (Ilija)  STJEPAN  15.04.45.  Austrija    
   11.  ĐOGAŠ  (Juro)  MARA    Potočani  Babić  Stjepan  
   12.  BOŽIĆ  (Jozo)  MANDA    Gor. Svilaj  Gudelj  Jozo  
             
 • Generacija 1945. - 1947.

  Generacija 1945. - 1947.
   

  generacija.45-47.jpg

             
  Učitelj   BENCUN NIKOLA
             
     GORNJI   RED        
   1.  KUVAČ   (Anto)   MARKO  12.05.40  Vrbovac  Glavaš Anđa  
   2.  KRAJINA  (Petar)  BOŽO  18.04.42.  Njemačka  Lubina  Ana  
   3.  BRNIĆ  (Luka)  JOZO  14.06.40.  Vrbovac  Lebić  Jela  
   4.  ĐOGAŠ  (Mišo)  JOZO            43.  Vrbovac  Šimić  Jela  preminuo
   5.  KOVAČEVIĆ  (Pejo)  MARKO    Oprisavci  Radman  Ruža  
   6.  MRVELJ   (Luka)  ANTO  30.09.44.  Odžak  Čavarušić Marica  
   7.  ĐOGAŠ   (Mato)  MATO    Slav. Brod  Božić  Manda  
   8.  GUDELJ  (Stjepan)  STIJEPO  15.04.45.  Njemačka  Mara  
   9.  GUDELJ   (Jozo)   MARIJAN  01.04.47.  Vrbovac    
   10.  MARIĆ  MARKO        
             
     DRUGI   RED  -  stoje gore        
   1.  BRNIĆ  (Jozo) JAKOV              45.  Donji  Svilaj  Mrvelj  Jela  
   2.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)  MATO              45.  Njemačka  Brnić  Jela  
   3.  MRVELJ  (Ivan)  IVAN    Njemačka    
   4.  PEJANOVIĆ  (Anto)  NENAD    Trnjani  Vidić  Mara  
   5.  LUBINA  (Pavo)  PAVO             45.  Njemačka  Brnić  Kaja  
   6.  BRNIĆ  (Ivo)  MIJO    Zagreb  Vilić  Nada  
   7.  MARIĆ  (Ilija)  STIPO             45.  Odžak  Ilak  Kata  
   8.  TOPIĆ  (Mile)  MILOVAN    Švicarska  Jovanka  
   9.  MARIĆ  (Anto)  JAKOV             45.  Švicarska    
   10.  LUBINA  (Ilija)  STANA             44.  Njemačka  Stanić  Jozo  
   11.  ILIĆ  (Marko)  TOMKA             46.  Vrbovac  Ilić  Andrija  
   12.  PETRIĆ   IVICA    Gundinci    
   13.  GUBERAC  (Dragutin) JURO  18.05.46.  Vrbovac  Pišković  Dragica  
             
     TREĆI    RED  - stoje u sredini        
   1.  MARIĆ  (Mijo)   MARIJA    Pos. Mahala  Erceg  Ivo  
   2.  MARIĆ   (Marko)  ANA               42.  Austrija  Benić  Anto  
   3.  ČALUŠIĆ  (Ivan)  RUŽICA    Slav. Brod  Halauška  Stjepan  
   4.  MRVELJ   (Luka)  VERA              42.  Bos.  Brod  Kušljić  Slavko  
   5.  ILIĆ  (Blaž)  MANDA              44.  Potočani  Matić  Andrija  
   6.  BRNIĆ  (Marko)  MARIJA              45.  Gor. Svilaj  Lebić  Mijo  
   7.  BOŽIĆ  (Jozo)  LUCIJA      Đurić  Anto  
   8.  BOŠNJAK  (Stijepan) MANDA    Trnjani  Barukčić  Ilija  
   9.  ŠIBER  (Martin)  IVKA        
   10.  KATIĆ  (Andrija)  IVKA    Odžak  Pepić  Marijan  
             
    ČETVRTI    RED  - kleče        
   1.  PAVIĆ  (Marko)  IVANKA                45.  Donji Svilaj  Pavlović  Ilija  
   2.  GRAŠAREVIĆ  (Petar)  ANA    Jakeš  Rasim  
   3.  MRŠIĆ  (Jošo)  JOVANKA    Novi Grad  Lešić Sreto  preminula
   4.  KRAJINA  (Petar)  JANJA    Pos. Mahala  Pudić  Jozo  
   5.  MATIĆ  (Jozo)  JOZA    Potočani  Vilić  Ilija  
   6.  MIHALJ  (Božo)  RUŽA  22.10.45.  Odžak  Antunović  Marijan  
   7.  ILIĆ  (Juro)  MARIJA    Donji Svilaj  Benić  Mijo  
   8.  KOVAČEVIĆ  (Mato)  MATIJA  20.09.45.  Pot. Lipik  Barukčić  Anto  
   9.  KUVAČ  (Marko)  ŠIMICA  29.09.45.  Vrbovac  Iličević  Anto  
   10.  GUDELJ  (Stijepan)  MANDA    Zenica    
   11.  ĐOGAŠ   (Stijepo)  KATA    Gor. Svilaj  Čorapović  Jozo  
   12.  ĐOGAŠ  (Juro)  MARA    Potočani  Ćulap  Stijepo  
   13.  ĐOGAŠ  (Ilija)  LJUBICA    Zadar    preminula
             
     DONJI    RED  - sjede        
   1.  CVITKOVIĆ  (Jago)  MARIJA    Njemačka  Glavaš  Andrija  
   2.  VIDAKOVIĆ  (Risto)  MARA    Dobrinja  Purić  Rade  
   3.  LEBIĆ   (Manda) JELA  16.07.47.  Austrija  Brnić  Jozo  
   4.  KOVAČEVIĆ  (Marija)  MARKO    Andrijevci    
   5.  ĐOGAŠ  (Bariša)  ANA     Potočani  Božić  Marko  
   6.  MAJIĆ  (Jozo)  ANICA    Rijeka    
   7.  BRNIĆ  (Ivica)  KATA        
   8.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  KATA    Potočani    
   9.          
   10.  NEDOKLAN  (Nikola)  JOZO    Njemačka  Poljanac  Ana  
   11.  ĐOGAŠ  (Ivo)  MARIJAN    Njemačka  Bulj  Antonija  
  12.  BOŽIĆ  (Mato)  NIKO  22.07.47.  Slovanija   Smolič Marija  
   13.  ANĐELIĆ  (Marijan)  ANDRIJA    Austrija  Ćubel  Milka  
             
 • Generacija 1949.

  Generacija 1949.
   

  generacija.49.jpg

             
  Učitelj   SIVRIĆ NIKOLA
             
     GORNJI    RED        
   1.  MARIĆ  (Ilija)   MATIJA        
   2.  MRVELJ  (Luka)  LJUBICA    Njemačka  Martin Antolin  
   3.  PURIĆ  (Milan)  ANICA    Potočani  Blažević  Ivan  
   4.  MARTINOVIĆ  (Marko) PAVICA    Njemačka  Antunović  Stipo  
   5.  KATIĆ  (Mara)  ANTONIJA    Kopanica  Nemet Mijo  
   6.          
   7.  GUDELJ  (Jozo)  IVKA    Donji Svilaj  Matanović Mato  
   8.  PETRA        
             
     SREDNJI   RED -  čuče        
   1.  MAJIĆ  (Marko)  JURO    Vojinić  Josipa  
   2.  LUBINA  (Ivo)  ILIJA    Bijele Bare  Matanović Ljubica  preminuo
   3.  ILIĆ  (Božo)  BLAŽ    Slav. Brod    
   4.  KOVAČEVIĆ  (Marija)  MARKO    Andrijevci    
   5.  GRGIĆ  (Blaž)  LUKA    Njemačka    
   6.  ĐOGAŠ    MARIJA        
             
     DONJI   RED   -  sjede        
   1.  MARIĆ   JURO      Pranjić  Ana  preminuo
   2.          
   3.  GUBERAC  (Dragutin) ANTO  06.12.48.   Vrbovac  Ljubica  
   4.  BRNIĆ   (Marko) IVICA        
   5.  SIVRIĆ  (Nikola)  ZDENKO    Međugorije    
   6.  PETRIĆ  JOZO        
   7.  LUBINA  (Juro)  TADIJA    Valpovo  Irena  poginuo
   8.  ĐOGAŠ  (Marko)  BOŽO    Njemačka    
             
 • Generacija 1950.

  Generacija 1950.
   

  generacija.50.jpg

             
  Učitelj ŠILOJEVIĆ LJUBO
             
     GORNJI   RED   - stoje        
   1.  KNEŽEVIĆ  (Pejo)  ANTO  07.08.50  Slavonski Brod    
   2.  PAVLOVIĆ   (Ivka)  JANJA    Švicarska  Milutinović Milutin  
   3.  GUBERAC  (Božo)  ANTO    Švicarska  Lubina Jelka  
   4.  MILOJEVIĆ  (Jovan)  GAVRO    Mala Brusnica  Vidaković Rosa  poginuo
   5.  VRANJIĆ  (Mato)  MARKO    Vrbovac    poginuo
   6.  POPADIĆ  (Dragomir)  MIRJANA      Kelava Milan  
   7.  MRŠIĆ   (Sreto)  SMILJA        
   8.  ĐOGAŠ  (Anto)  JANJA    Srnava  Pačak Marijan  
   9.  TODOROVIĆ  (Dragoljub)  ZAGORKA    Modriča  Stanić  Mile  
   10.  BIJELIĆ  (Ostoja)  JOVO    Njemačka  Purić  Ruža  
   11.  NEDOKLAN   (Nikola)  ANA    Njemačka    
   12.  ŠOKČEVIĆ  (Grga)  KATA  02.11.50.  Švicarska  Dubravac  Anto  
   13.  PURIĆ  (Milan)  LJUBICA    Daruvar    
   14.  ĐOGAŠ  (Bariša)  KATA  13.09.51.  Vrbovac  Božić  Božo  
   15.  KATIĆ  (Ivan)  MARA    Vel. Brusnica  Durmiš  Blaž  
   16.  KOVAČEVIĆ (Mijo)  KAJA    Njemačka  Petrić  Anto  
   17.  PEJČIĆ  (Ilija) MARIJA        
             
     DONJI   REED   -  čuče i sijede        
   1.  ANĐELIĆ  (Ivan)  ANTO      Ozrenka  
   2.  MAJIĆ  (Marko)  JURO        
   3.  ANĐELIĆ  (Marijan)  PEJO        
   4.  MRVELJ  (Andrija)  IVO  25.08.50.    Vjera  
   5.  KOVAČEVIĆ  (Jozo)  MARIJAN    Vrbovac  Marić  Ana  preminuo
   6.  KUVAČ  (Marko)  ANTO  29.03.50.  Austrija  Mutapčić  Jela  
   7.  BRNIĆ  (Marko)  JURO  09.11.50.  Njemačka    
             
 • Generacija 1952.

  Generacija 1952.
   

  generacija.52.jpg

             
  Učitelj ŠILOJEVIĆ LJUBO
             
     STOJE        
   1.  MRŠIĆ  (Ilija)  STOJAN  17.07.52.  Švicarska  Stanojević Đurđa    
   2.  NEDOKLAN  (Pero)  IVAN  01.01.52.  Švicarska  Rašić Ivka  
   3.  ĐOGAŠ  (Marko)  JELA  13.08.52.  Pot. Lipik  Ilić  Ivo  
   4.  KOVAČEVIĆ  (Marko)  TOMKA  29.09.52.      
   5.          
   6.  BOŽIĆ   (Marko)  JOZO  06.02.52.  Švicarska  Matijević Ivka  
   7.  KNEŽEVIĆ  (Mato) ANĐA  04.01.53.  Njemačka  Kopačević Jurica  
   8.  GRGIĆ  (Blaž)  KATA        
   9.  TODOROVIĆ  (Dragoljub)  KOVILJKA  14.12.52.  Modriča  Čedo  
   10.  PURIĆ  (Petar)  MARA  23.08.52.  Austrija  Radovanović  Bogdan  
   11.  ĐOGAŠ   (Anto)  JANJA  10.06.52.  Srnava  Pačak Marijan  
   12.  MILOJEVIĆ  (Vladimir) LJUBICA  19.10.52.  Švicarska  Vidaković Ilija  
   13.  BIJELIĆ  (Ostoja)  LJUBICA  26.08.52.  Daruvar    
   14.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  MARKO  52.  Švicarska  Radman  Anđa  
   15.  PURIĆ   (Petar)  DRAGICA  11.09.52.  Italija  Muškić  Velimir  
   16.  NEDOKLAN   (Pero)  ANKA  02.04.50.  Vrbovac    preminula
   17.  MRVELJ   (Andrija)  MARIJA  04.07.52.  Garčin    
   18.  KNEŽEVIĆ  (Jakov)  STJEPAN  13.11.52.  Švicarska  Marinović  Stana  
   19.  KNEŽEVIĆ  (Mato)  ILIJA  20.08.52.  Slav. Brod  Zec  Kata  
   20.  KUVAČ  (Marko)  KATA  17.11.51.  Bijele Bare  Erceg  Mato  poginula
   21.  KNEŽEVIĆ  (Pejo)  STIJEPO  30.01.53.  Švicarska  Brnić  Ruža  
   22.  VRANJIĆ  (Mato)  JURO  10.05.52.  Slav.  Brod    
   23.  MRŠIĆ  (Sreto)  JELENA  19.05.52.  Modriča  Teofilović  Boro  
   24.  ANDRIJANIĆ   (Marijan)  JOZO  03.08.52.  Švicarska    
   25.  PETRIĆ  (Ilija)  ANTO  20.01.52.  Vrbovac  Erceg  
   26.  MIHALJ   (Božo)  JANJA  13.02.52.  Slav.  Brod  Mimica  Mika  
   27.  PAVIĆ  (Matan)  JOZO  03.03.52.  Vrbovac  Prakljačić Mara  
   28.  MRŠIĆ  (Ignjo)  RADE  12.12.52.  Švicarska  Bosa  
   29.  LAZIĆ  (Risto)  MILAN  27.09.52.  Njemačka  Stanić  Koviljka  
             
     ČUČE        
   1.  ILIĆ  (Stijepo)  MATIJA  20.08.52.   Đakovo  Andrijanić  Franjo  
   2.  LUBINA  (Mijo)  ANA  30.04.52.  Njemačka  Krajina Božo  
   3.  LUBINA  (Juro)  JELA  18.06.52.  Vrbovac  Patković  Mićo  
   4.  PURIĆ   (Mile)  LJEPOSAVA  15.04.52.  Modriča    
   5.  LUBINA   (Jozo)  IVKA  24.10.52.  Austrija  Jurić  Mijo  
   6.  MRŠIĆ  (Nikola)  MILOSAVA  23.03.51.  Odžak  Kumbarić Mustafa  
   7.  MUTAPČIĆ  (Marko)  ANICA  13.10.52.  Vrbovac  Terzić  Ivan  
   8.          
   9.  ANĐELIĆ  (Marijan)  MIJO  08.11.52.  Švicarska  Lilić  Kaja  
             
 • Generacija 1953.

  Generacija 1953.
   

  generacija.53.jpg

             
  Učitelj ŠILOJEVIĆ LJUBO
             
     GORNJI    RED        
   1.  ANDRIJANIĆ   (Anica)  MARIJAN  01.02.53.  Vrbovac  Lubina Janja  
   2.  ANĐELIĆ  (Marijan)  PAVO  06.01.54.  Švicarska  Katica  
   3.  BRNIĆ  (Marko)  FRANJO  03.04.53.  Vrbovac  Gudelj  Kata  preminuo
   4.  PURIĆ  (Milan)  ALEKSA  26.05.52.  Švicarska    
   5.  GUDELJ  (Jozo)  IVAN  15.03.53.  Švicarska  Ćutunić Manda  
   6.  MRŠIĆ  (Ignjo)  SIMA  23.03.54.  Švicarska  Topić Brankica  
   7.  ANTUNOVIĆ  (Ivo)  JOZO  23.10.53.  Zagreb    
   8.  MATIĆ  (Ivo)  MATO    Vrbovac  Ćorić  Ruža  
   9.  KUHAČ  (Ilija)  IVICA  07.06.53.  Vrbovac  Grgić  Bara  
   10.  MRVELJ  (Luka)  PERICA  16.04.53.  Rijeka  Grgić Manda  
   11.  MRŠIĆ  (Ilija)  RADE  02.03.54.  Švicarska  Čalušić Ivanka  
   12.  PEJČIĆ  (Ilija)  MARKO  30.08.52.  Vrbovac    
   13.  PURIĆ  (Milan)  IVAN  14.04.53.  Švicarska  Marić  Ankica  
   14.  PURIĆ  (Petar)  MILAN  11.04.54.  Švicarska  Nedić  Milica  
             
     DONJI     RED        
   1.  MARIĆ  (Ilija)  MATIJA  04.10.53.  Vrbovac  Barbarić  Blaž  preminula
   2.  ANDRIJANIĆ  (Juro) ANA  03.10.53.  Potočani  Tunjić  Marko  
   3.  KRIJANOVIĆ  (Anto)  ANA  21.07.52.  Njemačka  Udovčić  Ilija  
   4.  TOPIĆ  (Mirko)  MARIJA  15.08.52.  Vrb. Lipik  Tolić Mato  
   5.  ĐOGAŠ  (Bariša)  MARIJA  08.04.53.  Švicarska  Zekić  Mijo  
   6.  MARINOVIĆ  (Jela)  STANA  08.07.53.  Švicarska  Knežević Stijepo  
   7.  LUBINA  (Juro)  KAJA    Švicarska  Martinović Mato  
   8.  MASLIĆ  (Žarko)  DRAGICA  05.07.53.    Kovačević Ostoja  
   9.  MUTAPČIĆ  (Marko)  JELA  04.10.53.  Austirja  Kuvač  Anto  
   10.  KOVAČEVIĆ  (Jozo)  ANTO  25.08.53.  Vrbovac  Andrijanić  Ljubica  
   11.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  BOŽO  01.12.53.      
             
 • Generacija 1955.

  Generacija 1955.
   
  generacija.55.jpg
             
  Učitelj  ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE
             
     GORNJI    RED        
   1.  LUBINA  (Pejo)  JOZO  01.02.55  Vrbovac    
   2.  BOŽIĆ  (Mato)  ANTO  24.05.55.  Gor.Dubica    preminuo
   3.  MUTAPČIĆ  (Marko)  ANTO  12.08.55.  Vrbovac  Grgić  Ana  preminuo
   4.  ANDRIJANIĆ (Anica)  MARIJAN  01.02.53.  Vrbovac  Lubina Janja  
   5.  BIJELIĆ  (Ostoja)  MIĆO  04.04.54.      
   6.  ILIĆ  (Marko) STJEPAN  06.10.54.  Austrija  Marić  Mara  
   7.  BRNIĆ  (Marko)  MATO  23.11.55.  Švicarska    
   8.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  MATO  28.07.55.  Švicarska  Stana  
             
     SREDNJI    RED        
   1.  KATIĆ  (Ivan)  BOŽO  05.07.55.  Vrbovac  Jukić  Ruža  
   2.  MAJIĆ    (Jozo    IVAN  22.11.54.      
   3.  ANDRIJANIĆ  (Ilija)  PERO  06.09.55.  Sivša    
   4.  MAJIĆ  (Marko)  ILIJA  26.04.55.  Zagreb  Andrijanić  Ivanka  
   5.  KNEŽEVIĆ  (Mato)  ŠIMO  17.03.55.  Švicarska  Šokčević Manda  
   6.  ILIĆ  (Marko)  MARIJAN  06.05.56.  Vrbovac  Andrijanić Ruža  
   7.  ILIĆ  (Stijepo)  JURO  14.03.56.  Kanada  Ilić  
   8.  BRNIĆ  (Jozo)  ANTO  31.05.55.  Sisak  Vuković Nevenka  
             
     DONJI   RED        
   1.  LUBINA  (Mato)  ILIJA  28.05.55.  Švicarska  Andrijanić  Manda  
   2.  PAVIĆ  (Matan)  MARIJA  18.01.54.  Njemačka    
   3.  ŠOKČEVIĆ  (Grga)  MANDA  27.04.55.  Švicarska  Knežević  Šimo  
   4.  BARUKČIĆ  (Ivo)  MILKA  01.07.54.  Slav.  Brod  Pudić  Marko  
   5.  ANDRIJANIĆ  (Anto)  ANICA  01.07.56.  Švicarska  Barukčić  
   6.  JAKOVČIĆ  (Ivo)  RUŽA  21.08.54.  Njemačka  Nedoklan Anto  
   7.  ANDRIJANIĆ  (Marijan) ANA  26.07.55.  Slav.  Brod  Anđelić Grgo  
   8.  ANDRIJANIĆ  (Ilija) MARA  23.07.55.  Bijeljina  Perić  Andrija  
   9.  TOPIĆ  (Mihajlo)  VIŠNJA  20.06.53.      
             

   

 • Generacija 1956.

  Generacija 1956.
   

  generacija.56.jpg

             
  Učiteljica  ŽIVANOVIĆ JOVANKA
             
     GORNJI RED        
   1.  ANDRIJANIĆ   (Anto)  ANICA  01.07.56.  Švicarska  Barukčić  
   2.  ILIĆ   (Marko)  LUCA    Švicarska  Pudić  
   3.  BOŽIĆ  (Mato)  ANTONIJA  07.11.56.  Gornja Vrba  Ćorluka Luka  
   4.  KOVAČEVIĆ  (Andrija)  MARICA    Slav.  Brod  Anđelić  Blaž  
   5.  MARTINOVIĆ  (Andrija)  ANA  11.10.56.  Slav.  Brod    
   6.  MARIĆ  (Anto)  RUŽICA    Zagreb  Marić  Perica  
   7.  ANTUNOVIĆ  (Božo)  JANJA    Švicarska  Botica  Mirko  
   8.  PURIĆ  (Milan)  JANJA    Vršac    
   9.  BRNIĆ  (Marko)  RUŽA  16.11.55.  Slav. Brod  Pranjić Jozo  preminula
   10.  PEJČIĆ  (Ilija) JANJA  16.09.54.      
   11.  VIDAKOVIĆ  (Pavle)  LJUBICA  02.01.55.    Marković Zlatko  
             
     SREDNJI RED        
   1.  ANĐELIĆ  (Marijan)  MARA  01.05.55.  Potočani  Knežević Andrija  
   2.  TOPIĆ  (Mihajlo)  VIŠNJA  20.06.53.      
   3.  LAZIĆ  (Risto)  VASILIJA      Dujić  Boro  
   4.  ILIĆ  (Juro)  MATIJA    Švicarska  Pudić   Mijo  
   5.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  LJUBICA  03.07.55.  Vrbovac  Kovačević Anto  
   6.  MARIĆ  (Stipo)  MARA    Švicarska  Penić  Ljubo  
   7.  BRNIĆ  (Ilija)  MANDA  20.09.54.  Potočani    
   8.  VIDAKOVIĆ  (Kosta)  RUŽA    Hasić  Lešić  Ilija  
   9.  KUVAČ  (Ilija)  MARIJA  14.08.56.  Potočani  Kljajić  Marko  
   10.  MARKOVIĆ  (Janja)  ANĐA    Švicarska    
             
     DONJI RED        
   1.  LUBINA  (Pejo)  PERICA    Slav.  Brod  Ivančić  Vesna  
   2.  BRNIĆ   (Ilija) STJEPAN  17.08.56.  Slav.  Brod    
   3.  MAJIĆ  (Jozo)  MARKO    Austrija    
   4.  MRŠIĆ  (Ignjo)  SIMA    Švicarska  Topić  Brankica  
   5.  BRNIĆ  (Matan)  STIJEPO    Slav. Brod  Donoslav Nevenka  
   6.  KUVAČ  (Juriša)  MARKO    Slav. Brod  Anđa  poginuo
   7.  MAJIĆ  (Ivo)  ILIJA    Švicarska  Ledić  Ana  
   8.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  ANTO    Zagreb  Marić  Jela  
   9.  ANDRIJANIĆ   (Ilija)  MIRKO    Švicarska  Jelušić Kata  
 • Generacija 1957.

  Generacija 1957.
   

  generacija.57.jpg

             
  Učitelji  ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE i BRNIĆ MARIJAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  LUBINA  (Mato)  IVICA  11.03.57.  Švicarska  Lizatović Kata  
   2.  ANTUNOVIĆ   (Jozo)  ŠIMO  26.05.57.  Austrija    
   3.  LUBINA   (Blaž)  MARKO  12.09.57.  Vrbovac  Kožarević Ružica  preminuo
   4.  GAŠIĆ  (Ivica)  ILIJA  09.05.57.  Slav. Brod  Pečuvčić Franka  
   5.  SIMIĆ  (Gojko)  IVICA  18.06.56.  Zagreb    poginuo
   6.  KNEŽEVIĆ  (Mato)  MARKO  25.05.57.  Švicarska  Andrijanić Luca  
   7.  MATIJEVIĆ  (Ilija)  MATO  28.12.57.  Vrbovac    preminuo
   8.  MARIĆ   (Ilija)  IVAN  27.04.57.  Austrija  Vranjić Ružica  
   9.  TODOROVIĆ  (Dragoljub) OSTOJA  14.05.57.  Modriča  Pavić  Borka  poginuo
   10.  MAJIĆ   (Ivo)  ILIJA    Švicarska  Ledić  Ana  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  MILOŠEVIĆ  (Arsenije)  MARICA  14.02.56.  Njemačka    
   2.  PURIĆ  (Stevo)  DARA  07.06.57.  Modriča  Popadić Pero   
   3.  GUDELJ  (Luka)  MARIJA    Švicarska  Minić  Svetozar  
   4.  MRŠIĆ  (Ignjo)  RADOJKA  07.06.55.  Švicarska  Radovanović Vlado  
   5.  NEDOKLAN  (Nikola)  MARICA  19.08.57.  Švicarska    
   6.  MAJIĆ  (Marko)  RUŽICA  18.09.57.  Odžak  Ramčević  Šefik  
   7.  ANĐELIĆ   (Tino)  JELA  27.07.57.  Malinska  Gudelj Stijepo  
   8.  LUBINA  (Jozo)  JELKA  26.05.57.  Švicarska  Guberac  Anto  
   9.  ANDRIJANIĆ  (Stijepo)  MARIJA  14.08.56.  Vrbovac  Kuvač  Ivan  
   10.  ĐOGAŠ    (Marko)  ANĐA  23.03.57.  Švicarska    
   11.  PAVIĆ   (Mato)  MANDA  20.05.57.  Argentina    
             
     DONJI   RED        
   1.  KUVAČ  (Grgo)  ANTO  28.08.57.  Slav. Brod    poginuo
   2.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  IVAN  12.08.57.  Švicarska  Kata  
             
 • Generacija 1958.

  Generacija 1958.
   

  generacija.58.jpg

             
  Učiteljica  ŽIVANOVIĆ JOVANKA
             
    GORNJI    RED        
   1.  ĐURIĆ  (Milorad)   LJUBICA  15.10.56.      
   2.  ĐOGAŠ  (Mirko)  LJUBICA  10.03.58.  Švicarska  Kljajić Pejo  
   3.  MARIĆ  (Ilija)  MARA  23.10.58.  Austrija  Ilić  Stjepan  
   4.  KOVAČEVIĆ  (Šimo)  IVKA  01.01.58.  Đakovo  Mićan Berislav  
   5.  ILIĆ   (Božo)  ANĐA  03.08.58.  Slav. Brod    
   6.  BARUKČIĆ  (Ivo)  ANICA  21.02.58.  Sl. Klakar  Majić  Ivo  
   7.  MAJIĆ  (Ivo)  KAJA  10.06.58.  Švicarska  Martinović  
   8.  KUVAČ  (Mato)  LUCA  09.06.58.  Sarajevo  Mulaosmanović Safet  
   9.  BRNIĆ  (Marijan)  RUŽA  13.03.58.  Švicarska  Knežević Stijepo  
             
     SREDNJI     RED        
   1.   ANDRIJANIĆ  (Blaž)  MARIJAN  12.08.56.  Švicarska  Glavaš  Anica  
   2.  LEDIĆ  (Anto)  MIJO  03.12.58.  Zagreb  Ankica  
   3.  ANĐELIĆ  (Boško)  IVICA  06.10.58.  Švicarska  Janjić  Marija  
   4.  ANDRIJANIĆ  (Anto)  ŠIMO  31.08.58.  Švicarska  Gudelj  Stana  
   5.  BRNIĆ  (Jozo) JURO  12.06.58.  Vrbovac    preminuo
   6.  KUVAČ  (Ilija) JOZO  03.11.58.  Vrbovac    
   7.  KNEŽEVIĆ  (Grgo)  IVO  25.06.57.  Švicarska  Berukčić Mara  
   8.  ANTUNOVIĆ  (Božo)  ANTO  03.03.58.  Švicarska  Ivanković Luca  
   9.  ANDRIJANIĆ  (Marijan)  KATA  25.11.58.  Švicarska  Babić Tomo  
             
     DONJI   RED        
   1.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  JOZO  22.08.58.  Zagreb  Todorović Ružica  
   2.  MAJIĆ  (Jozo) LUKA  24.04.58.  Rijeka    
   3.  MUTAPČIĆ  (Marko)  ILIJA  20.05.58.  Vukovar  Aničić  Ružica  
   4.  BOŽIĆ  (Pejo)  ANTO  23.10.58.  Vrbovac  Grgić  Dragica  
   5.  KNEŽEVIĆ  (Jago)  IVO  31.07.58.  Vrbovac    
   6.  ANTUNOVIĆ  (Ilija)  MARKO  01.06.58.  Slav. Brod  Brnić  Marija  
   7.  BRNIĆ  (Ilija)   MATO  04.09.58.  Slav. Brod    
   8.  ANTUNOVIĆ  (Ivo)  STIJEPO  04.10.58.  Zagreb  Brnić  Marta  preminuo
             

   

 • Generacija 1959.

  Generacija 1959.
   
  generacija.59.jpg
             
  Učitelji ŽIVANOVIĆ JOVANKA i DIMITRIJE
             
     GORNJI   RED        
   1.          
   2.  TOPIĆ  ( Mihajlo)  DRAGAN  15.01.59  Švicarska    
   3.  ANDRIJANIĆ  (Stijepo)  ANDRIJA  24.08.59.  Švicarska  Majić  Ružica  
   4.  BRNIĆ  (Ilija) MATO  04.09.58.  Slav. Brod    
   5.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  ILIJA  29.08.59.  Švicarska  Jurić  Marijana  
   6.  LEDIĆ  (Anto)  MIJO  03.12.58.  Zagreb  Ankica  
   7.  MAJIĆ  (Jozo)  LUKA  24.04.58.  Rijeka  Matanović  Kata  
   8.  BRNIĆ  (Pejo)  ANTO  08.02.59.  Švicarska  Pranjić  Slavica  
   9.  BOŽIĆ  (Mato)  MARKO  15.03.59.  Zagreb  Germanović Jelena  
   10.  MAJIĆ  (Stjepan)  MARKO  29.01.58.  Švicarska    
   11.  ILIĆ   (Marko)  BOŽO  22.01.59.  Švicarska  Andrijanić  Ruža  
   12.  KUVAČ  (Mato)  IVAN  01.08.59.  Kanada  Mitrović  Slobodanka  
             
     DRUGI    RED - stoje        
   1.   KUREVIJA  (Niko)  ILIJA  02.07.58.  Švicarska  Suvalj  Jela  
   2.  KNEŽEVIĆ  (Grgo)  IVO  25.06.57.  Švicarska  Barukčić  Mara  
   3.  MARIĆ  (Anto)  MIJO  13.07.59.  Švicarska  Milijana  
   4.  KNEŽEVIĆ  (Mato)  MATO  08.04.59.  Njemačka  Jadranka  
   5.  ANĐELIĆ  (Marijan)  IVO  02.02.59.  Slav. Brod    
   6.  BRNIĆ  (Anto)   PAVO  16.05.59.  Vrbovac    preminuo
   7.  ANTUNOVIĆ  (Jozo)  ILIJA  02.01.59.  Đakovo    
   8.  ANĐELIĆ  (Ivan)  MATO  12.09.59.  Odžak  Tipura  Janja  
   9.  KOVAČEVIĆ  (Marko)  BLAŽ  12.05.59.  Vrbovac  Guberac Ružica  preminuo
   10.  VRANJIĆ  (Mato)  ŠIMO  19.11.59.  Vrbovac  Bulat  Jasna  
   11.  STANOJEVIĆ  (Ljubo)  PERO  06.08.59.      
   12.  ILIĆ  (Marko) ANTO  20.01.59.  Austrija  Mikulić  Jelena  
   13.  KNEŽEVIĆ  (Jago)  IVO  31.07.58.  Vrbovac    
             
     TREĆI    RED  -  sjede        
   1.  GUDELJ  (Jozo)  KAJA  01.01.59.  Austrija  Prakljačić  Milko  
   2.  KNEŽEVIĆ  (Pejo)  RUŽICA  22.07.59.  Švicarska  Brica Stipo  
   3.          
   4.  LUBINA  (Mato)  MARIJA  05.05.59.  Švicarska  Šimić   
   5.  ANĐELIĆ  (Tino)  MARA  02.06.59.  Zagreb  Bolkovac  Branimir  
   6.  GUBERAC  (Pejo)  DRAGICA  02.10.59.  Dugo Selo  Šokčević Mijo  
   7.  KNEŽEVIĆ   STANA  08.03.59.  Rijeka  Dubravac Marko  
   8.  ANDRIJANIĆ  (Stjepan) JELA  10.10.59.  Zagreb  Poldrugač  Ivan  
   9.  ĐOGAŠ  (Marko)  MARIJA  14.10.59.  Švicarska    
   10.  BIJELIĆ  (Ostoja)  NADA  02.05.59.  Gradiška  Milan  
             
     DONJI     RED        
   1.  MITROVIĆ  (Ilija)  IVKA  25.01.59.      
   2.  BRNIĆ  (Stjepan)  IVKA  17.01.59.  Slav. Brod  Vucić  Pejo  
   3.  ČALUŠIĆ  (Vinko)  ANA  17.06.59.  Zagreb  Ivo  
   4.  BRNIĆ  (Marijan)  IVKA  29.08.59.  Švicarska  Pavičić  Milivoj  
   5.  MRVELJ  (Blaškan)  JOSIP  17.09.59.  Vrbovac  Jurić  Stažija  preminuo
   6.  ILIĆ  (Juro)  ANTO  25.08.59.  Švicarska  Brnić  Mara  
   7.  GAŠIĆ  (Ivica)  IVKA  10.02.59.  Slav. Brod  Vaš Bela  
   8.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  MANDA  19.04.59.  Švicarska  Lubina  Ilija  
   9.  GAŠIĆ  (Ivica)  SLAVICA  10.02.59.  Slav. Požega  Ivančević Marin  

   

 • Generacija 1960. a

  Generacija 1960. a
   

  generacija.60a.jpg

             
  Učitelj ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE
             
     GORNJI   RED        
   1.  GUDELJ   (Mato)  MIRKO  24.11.60  Švicarska  Ivka  
   2.  TOPIĆ  (Mihajlo)   DRAGAN  15.05.59.  Švicarska    
   3.  KUHAČ  (Jozo)  MIRKO  19.02.60.  Rijeka    
   4.  PURIĆ   (Anđelko)   PERO  28.10.60.  Švicarska    
   5.  BRNIĆ  (Jozo)  JURO  12.06.58.  Vrbovac    preminuo
   6.  KNEŽEVIĆ  (Grgo)  ILIJA  15.04.60.  Švicarska  Mara  
   7.  BARUKČIĆ  (Ivo)  PETAR  11.07.60.  Švicarska    
   8.  KUHAČ  (Juro)  MATO  26.09.60.  Slav. Brod  Ana  
             
     DRUGI  RED  -  stoje        
   1.  KUHAČ   (Juro)  ŠIMO  26.09.60.  Slav. Brod   Marica  
   2.  ANĐELIĆ  (Boško) JOZO  24.09.60.  Švicarska    
   3.  MAJIĆ   (Jozo)   ANTO  03.08.60.  Vrbovac  Katić  Ružica  
   4.  LUBINA  (Marko)  ANTO  09.10.60.  Vrbovac  Đuretić  Smiljana  preminuo
   5.  GUDELJ  (Juro) MARTIN  11.05.60.  Vrbovac  Lucija  
   6.  ŠIMIĆ  (Jela)  JOZO  24.05.60.  Osijek    
   7.  ANĐELIĆ  (Anto)  MIŠO  26.08.60.  Švicarska  Zekić  Mara  
   8.  LUBINA  (Pejo)  MILOŠ  01.08.60.  Švedska    
   9.  KNEŽEVIĆ  (Luka)  ILIJA  03.09.60.  Švicarska    
             
     TREĆI   RED  -  sjede        
  1.   LUBINA  (Mara)   RUŽA  21.05.60.  Odžak  Udovčić  Anto  
   2.  ĐOGAŠ  (Mato)   MARA  16.08.60.  Gor. Dubica  Radoš  Anto  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  LUJA  30.03.60.  Švicarska  Vuletić  Tado  
   4.  ILIĆ   (Marko)  MARIJA  09.03.60.  Švicarska    
   5.  ĐOGAŠ  (Anto)   KATA  24.06.60.  Švicarska  Jurkić  Ilija  
   6.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  IVKA  28.08.59.  Ada  Ilić  Anto  
   7.  PAVIĆ  (Ilija)  CENA  06.05.60.  Slav. Brod  Špionjak  Anto  
   8.  ANDRIJANIĆ   (Marko)  RUŽA  02.06.60.  Vrbovac  Ilić   Marijan  
   9.  MARINOVIĆ  (Marko)  JANJA  13.05.59.  Njemačka  Pudić  
   10.  PURIĆ   (Petar)  STOJANKA  09.03.60.      
   11.  GRGIĆ   (Nikola)   MARA  13.08.59.  Švicarska    
             
     DONJII  RED        
   1.  GUDELJ   (Bariša)  STANA  20.12.60.  Švicarska  Andrijanić  Šimo  
   2.  KOVAČEVIĆ  (Jozo)  MARICA  26.08.60.  Švicarska  Tadić  Juro  
   3.  RAVNJAK   (Anto)  KATA  28.02.60.  Švicarska    
   4.  ANTUNOVIĆ  (Ivo)  NEVENKA  19.09.60.  Slav. Brod  Čalušić  Božo  
   5.  MAJIĆ  (Stjepan)   RUŽICA  04.12.60.  Švicarska  Andrijanić  Andrija  
   6.  LUBINA  (Jozo)  LUCIJA  01.01.60.  Nizozemska  Pranjić  Jozo  
   7.  KOVAČEVIĆ  (Marko)  VESNA  20.09.60.  Zagreb  Todorović  Milenko  
   8.  KNEŽEVIĆ  (Mato)  IVKA  27.08.60.  Slav. Brod    
   9.  MATIJEVIĆ  (Ilija)  IVKA  06.01.60.  Švicarska  Božić  Jozo  
   10.  MARINOVIĆ  (Marko)  JELICA  16.04.60.  Potočani  Grgić  Ivo  
   11.  KATIĆ   (Ivan)   ANA  27.08.60.      
   12.  NEDOKLAN  (Nikola)  STANA   07.08.60.      
 • Generacija 1960. b

  Generacija 1960. b
   

  generacija.60b.jpg

             
  Učitelji  BRNIĆ MARIJAN  i ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE (između Đoko)
             
     GORNJI     RED        
   1.  ANDRIJANIĆ    (Blaž)   ILIJA  18.08.59  Švicarska   Jurić  Marijana  
   2.  MILOŠEVIĆ  (Arsentije)  BOŽO  14.04.59.      
   3.  MARKOVIĆ   (Janja)  IVICA  18.11.60.  Švicarska  Lubina  Marija  
   4.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  ANTO  08.12.60.  Švicarska    
   5.  ČALUŠIĆ   (Vinko)  BOŽO    Slav. Brod  Antunović  Nevenka  
   6.  PURIĆ  (Anđelko)  PERO  28.10.60.  Švicarska    
   7.  PURIĆ  (Milan)  MIJO  02.10.60.  Švicarska  Marić  Mara  
   8.  PURIĆ  (Stevo)  DRAGAN  03.01.60.  Švicarska  Slavica  
   9.  GUDELJ  (Luka)  ANTO  30.09.60.  Vrbovac  Andrijanić  Ivka  
   10.  ANTUNOVIĆ  (Jozo)  MARKO  22.05.60.  Đakovo    
             
     DONJI   RED        
   1.  MILOJEVIĆ  (Vladimir)  DUŠANKA  17.09.60.  Švicarska  Purić  
   2.  KATIĆ  (Ivan)  ANA  22.08.60.    Rogić   Zlatko  
   3.  LUBINA  (Mijo)  KAJA  04.09.60.  Švicarska  Bošnjak  Pejo  
   4.  GAŠIĆ   (Ivica)  ANTONIJA  20.10.60.  Njemačka    
   5.  PURIĆ  (Petar)  STOJANKA  02.03.60.  Kutina    
   6.  ILIĆ  (Stijepo)  JELA  13.07.60.  Austrija    
   7.  ANDRIJANIĆ  (Anto)  IVKA  06.12.60.  Vrbovac  Gudelj  Anto  
   8.  BRAŠNJIĆ  (Marko)  IVKA  15.07.60.  Austrija    
             
 • Generacija 1961.

  Generacija 1961.
   

  generacija.61.jpg

             
  Učiteljica  BRNIĆ JELA
             
     GORNJI    RED        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Šimo)  IVO  20.11.61.  Vrbovac  Bajić Snježana  
   2.  PURIĆ  (Predrag)  VOJISLAV  05.06.61.      
   3.  PAVIĆ  (Mato)  NEDELJKO  20.07.61.  Švicarska    
   4.  MILOJEVIĆ  (Nikola)  DRAGO  07.10.61.  Vrbovac    
   5.  ILIĆ  (Marko)  ILIJA  04.08.61.  Vrbovac    
   6.  BRNIĆ  (Stjepan)  JOZO  21.06.61.  Slav. Brod  Grgić  Lucija  
   7.  ILIĆ  (Stijepo)  ILIJA  18.02.61.  Vrbovac  Božić  Anđa  
   8.  TOPIĆ  (Mihajlo)  DRAGAN  15.05.59.      
   9.  BRNIĆ  (Anto)   BONO  30.08.61.  Slav. Brod  Ćorić  Mara  
   10.  LUBINA  (Jozo)  MILOŠ  01.08.60.  Švedska    
   11.  ANTUNOVIĆ  (Jozo)  FRANJO  30.05.61.  Zagreb    
   12.  PURIĆ  (Anđelko)  PERO  28.10.60.      
   13.  ILIĆ  (Marko)  PAVO  21.08.61.  Švicarska  Gudelj  Ruža  
             
     SREDNJI    RED        
   1.  PETRIĆ   (Šimo)  NADA  02.12.61.  Švicarska  Andrijanić  Mato  
   2.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  ANICA  17.02.61.  Njemačka  Bucardo Marino  
   3.  POPADIĆ  (Vaso)   NADA  10.02.61.  Vukovar  Vukovević Franjo  
   4.  BOŽIĆ   (Božo)  MARIJA  24.07.61  Plomin  Stanić  Mato  
   5.  BOŽIĆ   (Mato)  RUŽICA  01.05.61.  Slav. Brod  Andrijanić Pero  
   6.  MARIĆ   (Anto)  ANA  27.07.61.  Slav. Šamac  Galić  Antić  
   7.  ANDRIJANIĆ  (Stijepo) ANĐA  01.08.61.  Švicarska  Andrijanić  Ilija  
   8.  MITROVIĆ  (Ilija)  RUŽA  13.05.61.  Njemačka  Čakić  Josip  
   9.  MAJIĆ  (Grga)  ANTONIJA  06.03.61.  Švicarska    
   10.  BRNIĆ  (Jozo)  LUJA  08.04.61.  Njemačka    
   11.  PAVLOVIĆ  (Marko)  MANDA  25.03.61.  Odžak  Dujak  Marko  
   12.  GRGIĆ  (Nikola)  MARA  13.08.59.  Švicarska    
   13.  ĐOGAŠ  ((Mato)  MARA  16.08.60.  Gor. Dubica  Radoš  Anto  
   14.  ANDRIJANIĆ  (Marijan)   IVANKA  20.11.61.  Zagreb  Majić  Ilija  
   15.  ANĐELIĆ  (Jago)  MANDA  19.04.61.  Dugo Selo    
             
     DONJI   RED        
   1.  KNEŽEVIĆ  (Grgo)  ILIJA  15.04.60.  Švicarska  Mara  
   2.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  ILIJA  18.06.59.  Švicarska  Jurić  Mirjana  
   3.  MARKOVIĆ  (Janja)  IVICA    Švicarska  Lubina  Marija  
   4.  PETRIĆ  (Ilija)   PETAR  02.07.61.  Švicarska  Knežević  Anica  
   5.  KNEŽEVIĆ  (Matije)  MARKO  22.01.61.  Đakovo  Majić  Ilinka  
   6.  BRNIĆ  (Marko)  BOŽO  08.04.61.  Švicarska  Pavlović  Ivka  
   7.  MILOŠEVIĆ  (Arsenije)  BOŽO  14.04.59.      
   8.  LUBINA   (Mato)  SLAVKO  27.03.61.  Švicarska  Studenović  Jela  
   9.  ĐOGAŠ  (Mirko)  MIJO  27.07.60.  Vrbovac  Herceg  Pavica  pogino
   10.  GUDELJ  (Mato)  MIRKO  24.11.60.  Švicarska  Ivka  
   11.  STUDENOVIĆ (Mijo)  STIJEPO  26.09.61.  Vrbovac  Kljajić  Ana  
   12.  GUDELJ  (Juro)  MARTIN  11.05.60.  Vrbovac  Lucija  
             
 • Generacija 1962.

  Generacija 1962.
   

  generacija.62.jpg

             
  Učitelj  BRNIĆ MARJAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  ILIĆ  (Juro)   BLAŽ  10.08.62  Švicarska  Harambašić Mirjana  
   2.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  MATO  30.03.62.  Čepin    
   3.  KRIJANOVIĆ  (Blaž)  MARKO  01.01.62.  Vrbovac    poginuo
   4.  JAKOVČIĆ  (Ivo)  BARIŠA  12.01.62.  Njemačka     
   5.  LUBINA  (Jozo)  JOZO  01.01.62.  Nizozemska  Kora  
   6.  LUBINA  (Šimo)   MATO  13.09.62.  Švicarska  Gudelj  Marica  
   7.  MAJIĆ  (Grga)  MARKO  12.10.62.  Švicarska  Majić  Anica  
   8.  LUBINA  (Marko)  FRANJO  07.08.62.  Švicarska  Topić  Mirjana  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  MAJIĆ  (Stjepo)  ZDENKA  04.06.62.  Slav. Brod    
   2.  MIHALJ  (Bono)   MARIJA  20.10.62.  Vrbovac  Lubina  Ivo  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Marko) VINKA  27.07.62.  Odžak  Mašić  Mato  
   4.  ĐOGAŠ  (Marko)  ILIJA  02.09.62.  Švicarska  Ivić  Tomka  
   5.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  STJEPO  16.08.62.  Zagreb  Matić  Jurka  
   6.  ANĐELIĆ  (Marijan)  ANKICA  19.08.62.  Švicarska  Žarko  
   7.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  LUCA  12.02.62.  Švicarska  Knežević  Marko  
   8.  ANĐELIĆ  (Ivo)  MARICA  24.11.62.  Švicarska  Grgić Zoran  
             
     DONJI   RED        
   1.  MAJIĆ  (Ivo)   IVKA  31.03.62.  Križevci    
   2.  LEDIĆ   (Anto)  ANA  07.11.61.  Zagreb    
   3.  KNEŽEVIĆ  (Ilija)   ANĐA  02.03.62.  Osijek  Barbarić  Juro  
   4.  GUDELJ  (Jozo)  ANA  01.08.62.  Vrbovac    preminula
   5.  GUBERAC  (Pejo)  MARINKA  27.01.62.  Odžak  Pranjić Luka  
   6.  BRNIĆ  (Marko)  MARTA  08.04.61.  Zagreb  Antunović  Stjepo  
   7.  PAVIĆ  (Ilija)   ANA  02.03.62.  Australija  Stanić  Jovo  
             

   

 • Generacija 1963.

  Generacija 1963.
   
  generacija.63.jpg
             
  Učitelj ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE
             
     GORNJI   RED        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Šimo)  MARIJAN  19.01.63.  Odžak Topalović  Jasminka  
   2.  KOVAČEVIĆ  (Ivo)  BLAŽ  06.05.63.  Vrbovac    
   3.  MRVELJ   (Blaž)  STJEPAN  02.09.62.  Vrbovac    
   4.  MRVELJ   (Blaškan)  MATO  24.02.62.  Vrbovac  Lubina  Jelka  
   5.  PURIĆ  (Milan)  ZDENKO  28.04.63.  Švicarska  Suvalj  
   6.  KNEŽEVIĆ  (Matije)  ZVONKO  23.02.63.  Zagreb  Ana  
   7.  BRNIĆ   (Luka)  PEJO  01.01.63.  Švicarska  Benić  Nada  
   8.  MARIĆ  (Božo)   ILIJA  15.02.63.  Njemačka  Snježana  
             
     DRUGI   RED  -  stoje  gore        
   1.  ŠOKČEVIĆ  (Grga)  STANA  24.06.63.  Švicarska  Anđelić  Tomo  
   2.  MAJIĆ  (Nikola)   ANICA  24.09.63.  Švicarska  Majić  Marko  
   3.  PAVLOVIĆ  (Marko)   IVKA  02.03.63.  Švicarska  Brnić  Božo  
   4.  RAVNJAK  (Anto)  ANA  08.04.63.  Švicarska    
   5.  PETRIĆ  (Šimo)   JELA  04.10.63.  Švicarska  Grgić  Mato  
   6.  GUBERAC   (Marijan)  RUŽICA  03.01.63.  Švicarska  Kovačević Blaž  
   7.  BRNIĆ  (Ilije)  VERICA  15.07.63.  Švicarska    
   8.  ANDRIJANIĆ  (Stjepo)  NEVENKA  23.10.63.  Švicarska  Jurić  Stjepan  
             
     TREĆI    RED - stoje  dole        
  1.   ILIĆ    (Stjepo)  ANA  23.04.63.  Odžak  Molnar  Jakob  
   2.  KOVAČEVIĆ   (Ilija)  ANTO  03.08.63.  Slav. Brod    
   3.  MIJATOVIĆ  (Ljudevit) ZLATINKO  06.06.63.  Odžak    
   4.  ŽIVANOVIĆ  ĐOKO       učiteljov  sin  
   5.  BOŽIĆ   (Mato)  SLAVICA  25.06.63.  Švicarska  Krancun  Danijel  
   6.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  KAJA  04.05.63.  Zagreb  Jagić   Anto  
   7.  RADAK   (Pavo)  BLAŽ  27.05.63.  Čepin  Lucić  Ružica  
   8.  KOVAČEVIĆ  (Andrija)  ANTO  31.10.63.  Osijek  Ružica  
   9.  GAŠIĆ  (Ivica)   MATO  16.06.63.  Švicarska  Kajdić  Minka  
   10.  BRNIĆ  (Ivica)  MARIJA  16.03.63.  Slav. Brod  Antunović Marko  
             
    DONJI     RED         
   1.  BRNIĆ  (Anto)  MARKO  06.11.63.  Vrbovac    
   2.  MARIĆ  (Pero)   PAVO  04.01.63.  Švicarska  Dujak  Janja  
   3.  BRNIĆ  (Jozo)  PETAR  13.01.63.  Njemačka  Erceg  Jelena  
   4.  MAJIĆ  (Marko)  ZDENKO  18.05.63.  Švicarska    
   5.  GUDELJ   (Luka)  SLAVKO  01.05.63.  Švicarska  Ilić  Ivka  
   6.  LUBINA   (Mato)  TADIJA  26.09.63.  Švicarska  Matanović  Ljubica  
             

   

 • Generacija 1964.

  Generacija 1964.
   

  generacija.64.jpg

             
  Učitelj ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE
             
     GORNJI   RED        
   1.  PETRIĆ  (Anto )  MARKO  09.11.64  Švicarska  Purić  
   2.  BARUKČIĆ  (Ivo)   STJEPAN    Švicarska  Gordana   
   3.  LUBINA   (Blaž)  IVO  22.10.64.  Vrbovac  Mihalj  Marija  
   4.  KRIJANOVIĆ  (Blaž)  LUKA  26.03.64.  Vrbovac  Đogaš  Janja  
   5.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  MATO  01.01.64.  Švicarska  Brnić  Ankica  
   6.  ANTUNOVIĆ  (Božo)  MARKO  01.01.64.  Švicarska  Ćulap  Dragica  
   7.  ILIČEVIĆ   (Anto)   ILIJA  25.08.64.  Švicarska  Jurić  Pavica  
   8.  LUBINA  (Šimo)  JURO  01.01.64.  Vrbovac    poginuo
   9.  KATIĆ  (Ivo)   MARKO  23.08.64.  Slav. Brod  Ćošković  Ivanka  
             
     DRUGI   RED  - stoje gore        
   1.  MILOJEVIĆ  (Nikola)  JOVAN  10.08.64.  Njemačka   Nena  
   2.  MARIĆ  (Božo)   IVAN  21.08.64.  Rijeka    
   3.  MAJIĆ  (Stjepo)  ŠIMO  05.03.64.  Vrbovac    preminuo
   4.  BRNIĆ  (Luka)   MATO  12.09.64.  Slav. Brod  Jagić  Kata  
   5.  ŽIVANOVIĆ  (Dimitrija)  ĐOKO  28.05.64.  Modriča  Mirka  
   6.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  IVO  21.09.64.  Austrija  Brnić  Luja  
   7.  LUBINA  (Mijo)  STANKO  21.08.64.  Slav. Brod  Grgić  Ankica  
   8.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  IVO  06.10.64.  Švicarska  Pušeljić Ankica  
   9.  ILIĆ  (Juro)   MATO  19.01.64  Švicarska  Gudelj  Ana  
             
     TREĆI   RED  - stoje  dole        
   1.  MARINOVIĆ  (Marko)   ANĐA  15.05.62.  Novo Selo  Martinović  Blaž  
   2.  BOŽIĆ   (Božo)   ANTO  02.02.64.  Austrija  Bajić  Mira  
   3.  BRNIĆ  (Ilija)   MIJO  11.09.64.  Vrbovac  Čaktaš  Ljubica  
   4.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)  ZVONKO  16.09.64.  Zagreb  Vranić  Marija  
   5.  MAJIĆ  (Stijepan)  MATO  01.01.64.  Vrbovac    
   6.  GUDELJ  (Bariša)   MARKO  11.11.64.  Rijeka  Čančar  Ružica  
   7.  GUBERAC   (Marko)  IVO  01.01.64.  Vrbovac  Mira  
   8l.  MIHALJ   (Anto)   JOZO  10.11.64.  Švicarska  Knežević  Ivanka  
   9.  KNEŽEVIĆ  (Marijan)  ANDRIJA  12.07.64.  Njemačka  Ilić   Jela  
   10.  KUREVIJA  (Niko)  ANICA  12.05.64.  Švicarska  Simić  Vasiljko  
   11.  KOVAČEVIĆ  (Jozo)  JANJA  30.01.64.  Osijek  Kikić   Niko  
             
     DONJI     RED        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Šimo)  ANKICA  01.04.64.  Vojskova  Dujak  Matije  
   2.  ILIĆ  (Marko)  JELA  02.09.64.  Švicarska  Terzić  Jozo  
   3.  MILOŠEVIĆ  (Arsenije) STANA  15.08.64.  Slav. Brod  Arambašić  
   4.  ĐOGAŠ  (Juro)  JELA  09.11.64.  Austrija  Barišić  Ivica  
   5.  BRNIĆ  (Anto)   ANA  28.09.64.  Novo Selo  Babić  
   6.  PURIĆ  (Milan)  STANA  01.09.64.  Donji Svilaj  Bilušić  Mirko  
   7.  KNEŽEVIĆ  (Ivo)  ANKICA  01.01.64.  Švicarska  Petrić  Pero  
   8.  ANTUNOVIĆ  (Mato)  LUJA  01.01.64.  Čepin    
   9.  ANTUNOVIĆ  (Ivo)  BLAŽENKA  26.12.64.  Švicarska  Pepić  Juro  
   10.  ĐOGAŠ  (Bariša)   MARICA  26.07.64.  Bijele Bare  Rajkovčić  Marko  
   11.  MARIĆ  (Marijan)  MARICA  11.01.64.  Bijele Bare  Kurdić  Marko  
   12.  MARIĆ  (Anto)   IVANKA  20.06.63.  Zagreb  Galić  Zoran  
             
 • Generacija 1965.

  Generacija 1965.
   

  generacija.65.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI   RED        
   1.  KOŽAREVIĆ  (Mato)  MARKO   01.09.65.  Čajkovci  Lukić  Nada  
   2.  MARIĆ  (Anto)   MLADEN  17.04.65.  Švicarska  Benić   Ana  
   3.  MAJIĆ  (Stijepo)  ŠIMO  05.03.64.  Vrbovac    preminuo
   4.  KRIJANOVIĆ  (Blaž)   LUKA  26.03.64.  Vrbovac  Đogaš  Janja  
   5.  BRNIĆ  (Ivo)   ANTO  10.11.65.  Švicarska  Marković Gordana  
   6.  BARUKČIĆ  (Ivo)   MARKO  09.03.64.  Potočani    
   7.  GUDELJ  (Jozo)  TOMICA  22.05.65.  Split  Čondić Vinka  
   8.  GUBERAC  (Marijan)  ILIJA  07.04.65.  Švicarska  Andrijanić  Mara  
             
     DRUGI    RED - stoje  gore        
   1.  KNEŽEVIĆ  (Marijan)  ANDRIJA  12.07.64.  Njemačka  Ilić  Jela  
   2.  LUBINA   (Mijo)  ŠIMICA  09.10.65.  Vojskova  Ilijašević  Niko  
   3.  ILIČEVIĆ  (Anto)  MARINKA  15.09.65.  Švicarska  Grgić  Anto  
   4.  ŽIVANOVIĆ  (Dimitrije)  VESNA  08.03.66.  Modriča    poginula
   5.  ANDRIJANIĆ  (Marko)  MANDA  11.08.65.  Zagreb  Ivanković  Ivo  
   6.  ILIĆ  (Andrija)  JELA  23.09.65.  Švicarska  Majić   Šimo  
   7.  ANĐELIĆ  (Anto)  ANĐA  05.03.65.  Donji Svilaj  Dušan  
   8.  MIKULIĆ  (Anto)   JELENA  28.08.65.  Austrija  Ilić  Anto  
   9.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  STANA  07.07.65.  Švicarska  Kovačević  Marko  
   10.  KNEŽEVIĆ  (Jakov)  LUJA  13.08.65.  Vinkovci  Perinović  Anto  
   11.  MARIĆ  (Marijan)  MATO  16.11.65.  Odžak  Kovačević  Štefica  
             
     TREĆI    RED  - stoje  dole        
   1.  POPADIĆ  (Vaso)  GORDANA  01.06.65.  Potoč. Lipik  Mašić  Niko  
   2.  MARINOVIĆ  (Marko)  ANĐA  15.05.62.  Novo Selo  Martinović  Blaž  
   3.  BRNIĆ  (Jozo)  MARIJA  01.02.65.  Njemačka    
   4.  ILIĆ  (Marko) JELA  02.09.64.  Austrija  Terzić  Jozo  
   5.  PAVIĆ  (Mato)   ILINKA  20.01.65.  Slankamen  Mile  
   6.  MILOŠEVIĆ  (Arsenije)  STANA  15.08.64.  Slav. Brod  Aranbašić  
   7.  ANTUNOVIĆ  (Ivica)  ILINKA  19.11.65.  Argentina  Kurošević Ilija  
   8.  KUREVIJA  (Niko)  ANICA  12.05.64.  Švicarska  Simić  Vasiljko  
   9.  BRNIĆ  (Pejo)  RUŽA  24.04.65.  Njemačka  Zvonko  
   10.  BRNIĆ  (Stjepan)  MARA  08.06.65.  Švicarska  Ilić  Anto  
   11.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  RUŽA  30.09.65.  Švicarska  Ilić  Božo  
   12.  BRNIĆ  (Anto)  ANA  28.09.64.  Novo Selo  Babić  
             
     DONJI    RED        
   1.  GUBERAC  (Pejo)  PERO  25.06.65.  Švicarska  Jelušić  Lucija  
   2.  RAVNJAK  (Anto)   LUKA  18.10.65.  Đakovo    
   3.  ANDRIJANIĆ  (Stjepan)  ANTO  17.07.65.  Zagreb  Kaurinović Šimica  
   4.  MIHALJ   (Anto)   JOZO  10.11.64.  Švicarska  Knežević  Ivanka  
   5.  MAJIĆ   (Stjepo)  ŠIMO  01.04.65.  Švicarska  Ilić  Jela  
   6.  NEDOKLAN  (Nikola)  IVANKA  06.03.65.  Odžak  Brašnjić  Juro  
   7.  KNEŽEVIĆ  (Ivo)   MANDA  01.08.65.  Kopanica  Mijo  
   8.  KUVAČ   (Marko)  IVO  01.01.65.  Švicarska  Đojić   Ana  
   9.  ANTUNOVIĆ  (Mato)  JURICA  01.12.65.  Čepin    
   10.  ĐOGAŠ   (Marko)  PEJO  03.06.65.  Vrbovac    
   11.  KATIĆ  (Ivan)  MATO  06.04.65.  Vrbovac  Švaganović  Janja  
   12.  JAKOVČIĆ  (Ivan)  JOZO  08.11.65.  Švicarska  Ljubica  
 • Generacija 1966.

  Generacija 1966.
   

  generacija.66.jpg

             
  Učitelj BRNIĆ MARIJAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  PETRIĆ  (Anto)  IVICA  12.11.66.  Švicarska  Brnić   Marija  
   2.  KNEŽEVIĆ  (Ilija)  STIJEPO  07.10.66.  Švicarska  Pavić  Nada  
   3.  LUBINA  (Marko)   PAVO  07.06.66.  Zagreb  Lukač  Kata  
   4.  LUBINA  (Marko)   MATO  07.06.66.  Švicarska  Jurkić  Luca  
   5.  ANĐELIĆ  (Ilija)   PERO  01.03.66.  Njemačka  Rožić  Branka  
   6.  GUBERAC  (Marko)  LUKA  07.02.66.  Kupina  Štivaničević Branka  
   7.  RADAK  (Pavo)  MARKO  30.03.66.  Čepin  Draženović Snježana  
   8.  BRNIĆ  (Mijo)   IVO  18.06.66.  Donji Svilaj    
   9.  RAVNJAK  (Jakov)  JOZO  07.02.66.  Švicarska  Luić Janja  
             
     DRUGI   RED - stoje  gore        
   1.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)  KLARA  07.07.65.  Švicarska  Babić  Ilija  
   2.  ANTUNOVIĆ  (Marko)  MANDA  04.01.66.  Vinkovci    
   3.  MARIĆ  (Anto)   IVKA  21.08.66.  Potočani  Blažević   Ilija  
   4.  BRNIĆ  (Ivan)  KAJICA  20.04.66.  Švicarska  Tokić Nedžad  
   5.  ANDRIJANIĆ (Marijan) LJUBICA  24.03.66.  Slav. Brod  Matković  Niko  
   6.  MARIĆ  (Božo)  ANA  14.10.66.  Osijek  Dugonjić  Jozo  
   7.  LUBINA  (Juro)  MARIJA  30.08.66.  Švicarska  Marković  Ivica  
   8.  MARIĆ  (Pero)  VERONIKA  27.08.66.  Austrija    
   9.  GAŠIĆ  (Ivica)  MANDA  11.10.66.  Slav. Brod  Filipović  Bernard  
   10.  GUBERAC  (Božo)  ANICA  30.01.66.  Švicarska  Jurendić  Marko  
   11.  ANĐELIĆ  (Ivan)   LUCA  08.03.66.  Švicarska  Garić   Željko  
             
     TREĆI   RED  -  stoje  dole        
   1.  MAJIĆ  (Anđa)  JOZO  17.03.66.  Zagreb  Vidić  Manda  
   2.  MARTINOVIĆ  (Marijan)  ŠIMO  30.03.66.  Zagreb  Lazić  Nada  
   3.  BOŽIĆ  (Pejo)   MARICA  23.01.66.  Donji Svilaj  Kopačević  Niko  
   4.  BRNIĆ  (Mijo)   IVKA  14.05.66.  Švicarska  Grgić  Josip  
   5.  KUVAČ  (Marko)   KATA  01.03.66.  Švicarska  Lukač  Mato  
   6.  ILIĆ  (Marko)  LJUBICA  14.05.66.  Slav. Brod  Grgić  Mato  
   7.  ĐOGAŠ  (Bariša)  ANTO  07.12.66.  Vrbovac  Vranić Valerija  
   8.  MARTINOVIĆ  (Ilija)  MARKO  02.05.65.  Austrija  Brnić  Ana  
   9.  GUBERAC  (Juro)  ŽELJKO  17.03.66.  Slav. Brod  Selvić  Zlata  
   10.  KOVAČEVIĆ  (Ivo)  ILIJA  12.07.66.  Švicarska    
             
     DONJI    RED        
   1.  ANDRIJANIĆ  (Marko)  BOŽO  04.10.66.  Slav. Brod  Ilić  Marija  
   2.  KUVAČ  (Stipo)  MARKO  24.11.66.  Austrija  Jeleč  Antonija  
   3.  BREZONJIĆ  (Ilija)  STIPO  20.01.66.  Austrija  Čukić  Lucija  
   4.  PEPIĆ   (Marijan)  ANDRIJA  21.08.66.      
   5.  KATIĆ  (Ivan)  MARKO  23.09.62.  Kopanica    poginuo
   6.  MAJIĆ  (Grga)   ILIJA  18.09.65.  Vrbovac  Kovčić Anđelka  
   7.  MAJIĆ  (Stijepan)  IVAN  06.01.66.  Đakovo  Jurišić Janja  
   8.  JAKOVČIĆ  (Ivo)  MARIJAN  15.04.66.      
   9.  ANĐELIĆ  (Jago)  FRANJO  07.04.66.  Švicarska    
   10.  MARIĆ  (Ilija)   MATO  19.08.66.  Austrija  Lucić Svjetlana  
             

   

 • Generacija 1967.

  Generacija 1967.
   

  generacija.67.jpg

             
  Učiteljica GRAŠAREVIĆ RUŽA
             
     GORNJI   RED        
    1.  MAJIĆ   (Stjepan)   ILIJA  20.05.67  Slav.Brod  Spasojević Jelica  poginuo
    2.  LUBINA   (Marko)   PAVO  07.06.66.  Zagreb  Lukač  Kata  
    3.  MIHALJ   (Bono)   BOŠKO  20.01.67.  Vrbovac  Iličević Katica  
    4.  MARIĆ  (Ilija)   MATO  19.08.66.  Austrija  Svjetlana  
    5.  BRNIĆ  (Stjepan)   IVICA  22.02.67.  Nizozemska  Jurišić Marija  
    6.  MRVELJ  (Luka)   MIRKO  05.03.67.  Švicarska  Janjiš Katica  
    7.  ANĐELIĆ  (Jago)   FRANJO  07.04.66.  Njemačka    
    8.  BRNIĆ  (Pavo)  MARIJAN  09.10.67.  Slav. Brod    
    9.  ANĐELIĆ  (Ilija)   IVICA  11.09.67.  Zagreb    
   10.  GUBERAC  (Marko)  LUKA  07.02.66.  Slav. Brod  Stivčević Branka  
   11.  CVITKOVIĆ  (Mato)  JURO  17.10.67.  Zagreb    
             
     DRUGI  RED - stoje gore        
    1.  GUDELJ   (Luka)  DRAGICA  14.07.67.  Osijek    
    2.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)  LUCIJA  03.01.67.  Slav. Brod    
    3.  KATIĆ  (Ivo)  MANDA  28.08.67.  Plomin  Kopačević Boban  
    4.  MAJIĆ  (Jakov)  ANKICA  02.10.67.  Austrija  Ambrozić  
    5.  ANDRIJANIĆ  (Ilija)  JELENA  03.01.67.  Zagreb  Blažević Marijan  
    6.  ILIĆ  (Stijepo)  JELA  01.05.67.  Austrija  Tipura Franjo  
    7.  PAVIĆ  (Ilija)   PAVICA  06.10.67.  Švicarska  Jurić Marko  
    8.  ANĐELIĆ  (Ivan)   NADA  23.09.67.  Njemačka  Šestan Marijan  
    9.  ILIĆ  (Ivan)   LJUBICA  15.10.67.  Austrija  Brnić  Ivo  
   10.  ANDRIJANIĆ  (Stijepo) JANJA  01.01.67.  Švicarska  Radman Ilija  
   11.  MIJATOVIĆ  (Ljudevit)  ANĐA  12.03.67.  Vir  Filipović  
   12.  GUBERAC  (Juro)  ŠIMICA  23.07.67.  Okučani  Dujak Ivan  
   13.  BRNIĆ  (Andrija)  STANA  04.09.67.  Zagreb  Blažević Anto  
             
     TREĆI  RED - stoje dole        
    1.  GAŠIĆ  (Ivica)  MANDA  11.10.66.  Slav. Brod  Filipović Bernard  
    2.  MARIĆ  (Pero)  VERA  09.01.67.  Austrija  Agatić  Stjepan  
    3.  GLAVAŠ  (Anto)  ŠIMICA  22.07.67.  Zagreb  Kovačević Šimo  
    4.  GUDELJ   (Mato)  ANICA  05.02.67.  Zagreb  Kesedžić  Stjepan  
    5.  BRAŠNJIĆ  (Marko)  STANA  23.03.67.  Austrija  Marić Pero  
    6.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  ANKICA  08.06.67.  Donji Svilaj  Grgić Josip  
    7.  BRNIĆ  (Jozo)   IVKA  17.01.67.  Slav. Brod  Đoko  
    8.  ANDRIJANIĆ  (Blaž)   KLARA  07.07.65.  Švicarska  Babić Ilija  
    9.  LUBINA  (Luka)  NEVENKA  17.01.67.  Prnjavor  Filipović  Niko  
   10.  ILIĆ  (Marko)  JELA  27.10.67.  Švicarska  Knežević  Andrija  
   11.  GUBERAC  (Pejo)  JELA  18.09.67.  Švicarska  Kljajić Ilija  
   12.  PAVLOVIĆ  (Ivan)   IVKA  07.06.67.  Slav. Brod  Petrić Ivo  
             
     DONII   RED        
   1.  ĐOGAŠ  (Nedjeljko)  VRANJO  12.11.67.  Švisarska  Snježana  
   2.  BRNIĆ  (Luka)  ANTO  27.08.67.  Švicarska  Radman  
   3.  MIKULIĆ  (Anto)  ZDENKO  20.11.67.  Austrija  Ivanka  
   4.  ANTUNOVIĆ  (Ivo)   MATO  18.09.67.  Sisak  Sanda  
   5.  LUBINA  (Marko)  MATO  07.06.66.  Švicarska  Jurkić  Luca  
   6.  KNEŽEVIĆ  (Ilija)  STIJEPO  07.10.66.  Švicarska  Pavić Nada  
   7.  MATIJEVIĆ  (Ilija)   FRANJO  25.05.67.  Švicarska    
   8.  ANDRIJANIĆ  (Ilija)  ANTO  03.01.67.  Švicarska  Marija  
   9.  GUBERAC  (Pejo)   IVO  18.09.67.  Vrbovac  Berbić Jadranka  
             

   

 • Generacija 1968.

  Generacija 1968.
   

  generacija.68.jpg

             
  Učitelj GRAŠAREVIĆ STOJAN
             
     GORNJI  RED        
   1.  ANDRIJANIĆ   (Anto)   STANA  05.03.68.  Njemačka  Ribić Marijan  
   2.  BRNIĆ  (Marijan)   SLAVICA  20.09.69.  Kanada  Fisija  
   3.  KATIĆ   (Ivan)  KATA  06.07.68.  Vinkovci  Živković Mato  
   4.  ANDRIJANIĆ  (Ilija)  ANKICA  23.09.68.  Zagreb  Josip  
   5.  KOVAČEVIĆ   (ilija)  DRAGICA  21.03.68.  Zagreb  Marić  Niko  
   6.  KOVAČEVIĆ  (Ilija)   LUCIJA  03.01.67.  Slav. Brod    
   7.  ANDRIJANIĆ   (Juro)  ANKICA  08.06.67.  Donji Svilaj  Mutapčić Jozo  
   8.  GUDELJ   (Jozo)   LUCIJA  10.08.68.  Hasić  Vučković Anto  
             
     DRUGI   RED - stoje gore        
   1.  MAJIĆ  (Grgo)  ANTO  16.09.67.  Švicarska  Svjetlana  
   2.  LUBINA   (Bariša)   PERO  14.02.68.  Slav. Brod  Kavazović Fahira  
   3.  BRNIĆ   (Mato)  MARIJAN  07.02.68.  Vrbovac    
   4.  GUDELJ   (Stjepan)   ILIJA  07.10.68.  Njemačka    
   5.  KOVAČEVIĆ   (Nikola)   MATO  01.01.68.  Švicarska  Udovčić  Mara  
   6.  CVITKOVIĆ   (Stjepan)  ZORAN  19.03.68.  Švicarska    
   7.  BARUKČIĆ  (Ivo)  PAVO  02.01.67.  Jošava    
             
     TREĆI   RED - stoje dolje        
   1.  BRNIĆ   (Ilija)  BLAŽ  01.01.67.  Vrbovac  Višnja  
   2.  CVITKOVIĆ  (Mato)   DRAGICA  10.11.68.  Našice  Hvizdak  Ivica  
   3.  BRNIĆ   (Ivan)   ANKICA  26.07.68.  Švicarska  Andrijanić Mato  
   4.  ĐOGAŠ   (Marko)   STANA  30.04.68.  Švicarska  Rajkovačić Blaž  
   5.  MARIĆ  (Marijan)   JELENA  28.05.68.  Švicarska  Kovačević  Ivo  
   6.  BOŽIĆ  (Pejo)   MANDA  10.02.68.  Donji Svilaj  Marinović  Juro  
   7.  LUBINA   (Mijo)   MIJO  07.04.68.  Švicarska  Grmača Blaženka  
   8.  MARIĆ  (Anto)   IVO  01.01.68.  Odžak  Brica Kata  
             
     DONJI   RED        
   1.  BOŽIĆ   (Božo)  JOSIP  12.03.68.  Austrija   Lucić  Slavica  
   2.  ANDRIJANIĆ   (Ilija)   MARKO  08.07.68.  Vrbovac  Zečević  Šimica  
   3.  RAVNJAK   (Anto)  MILENKO  19.07.68.  Vrbovac    preminuo
   4.  KOVAČEVIĆ  (Marko)   IVAN  12.03.68.  Zagreb    
   5.  MIHALJ   (Anto)   PEJO  30.04.68.  Švicarska  Marić  Anđa  
   6.  ČALUŠIĆ  (Vinko)   JOSIP  20.11.68.  Zagreb  Martinović  Marija  
   7.  ANTUNOVIĆ  (Mato)  ZVONKO  09.09.68.  Čepin    
   8.  ANĐELIĆ  (Anto)   FRANJO  09.04.68.  Švicarska  Božić Matija  
             

   

 • Generacija 1969.

  Generacija 1969.
   

  generacija-69.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI  RED        
   1.  ĐOGAŠ   (Mato)   MLADEN  02.01.69.  Švicarska  Rakić   
   2.  ANTUNOVIĆ   (Marko)   ILIJA  10.03.69.  Zagreb  Ana  
   3.  BRNIĆ   (Anto)  JURICA  22.04.69.  Vrbovac    
   4.  ANDRIJANIĆ  (Anto)   IVAN  06.06.69.  Vrbovac  Kožarević  Marija  
   5.  BRNIĆ   (Pejo)  BOŽO  06.11.68.  Vrbovac    
   6.  STUDENOVIĆ   (Mijo)   ANDRIJA  17.09.69.  Vrbovac  Pavlović Jela  
   7.  ĐOGAŠ   (Bariša)   PERO  22.08.69.  Vrbovac  Barukčić  Pavica  
   8.  BENIĆ   (Anto)   IVO  30.05.69.  Austrija  Lukač  Ružica  
             
     DRUGI   RED - stoje gore        
   1.  MAJIĆ   (Stjepan)  LUKA  17.10.69.  Švicarska  Đogaš  Ružica  
   2.  MARTINOVIĆ   (Marijan)  LUKA  15.10.69.  Zagreb  Elez Senada  
   3.  ĐOGAŠ   (Ilija)   JURO  15.04.69.  Švicarska  Bogović Mirjana  
   4.  GAŠIĆ   (Ivo)   FRANJO  04.10.69.  Vrbovac  Barunčić Marina  
   5.  RAVNJAK   (Jakov)   ANTO  07.07.69.  Slav. Brod    
   6.  LUBINA   (Bariša)  JOSIP  19.07.69.  Vrbovac    preminuo
   7.  ANTUNOVIĆ   (Marko)  PAVO  19.09.69.  Švicarska  Marić  Mara  
   8.  JAKOVČIĆ   (Ivan)   MARINKO  12.09.69.  Švicarska    
             
     TREĆI    RED - stoje dole        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Marko)  ANICA  12.06.69.  Novo Selo    
   2.  BOŽIĆ   (Božo)   IVANKA  15.06.69.  Švicarska  Vucić  Mijo  
   3.  KNEŽEVIĆ  (Ivo)   IVANKA  07.05.69.  Đakovo  Bago  Anto  
   4.  RAŠIĆ   (Marijan)   NADA  07.02.69.  Slav. Brod    
   5.  ĐOGAŠ   (Nedjeljko)   IVKA  28.09.69.  Švicarska  Ivanković Dragan  
   6.  ANTUNOVIĆ  (Ivica)  TOMKA  13.11.69.  Njemačka  Janko  
   7.  POPADIĆ   (Vaso)   MILENA  02.02.69.  Brusnica  Radovanović Miladin  
   8.  ANĐELIĆ   (Anto)   MANDA  17.09.69.  Andrijevci  Matišić  Juro  
             
     DONJI   RED        
   1.  GUDELJ  (Mato)  LUCIJA  10..07.69.  Kopanica  Grgić  Nedo   
   2.  BRNIĆ   (Jozo)  ANICA  03.04.69.  Austrija  Martinović Marko  
   3.  STUDENOVIĆ  (Mijo)  MARICA  12.03.68.  Austrija    
   4.  BRNIĆ  (Jozo)   LUJA  03.04.69.  Austrija  Martinović Ivo  
   5.  POPADIĆ  (Vaso) MIRJANA  20.10.68.  Bos. Brod  Radovanović Dragan  
   6.  MRVELJ  (Luka)  IVKA  08.04.69.  Slav. Brod  Dujak  Miro  
   7.  ILIĆ  (Marko)  MARIJA  02.01.69.  Slav. Brod  Andrijanić  Božo  
   8.  KOVAČEVIĆ   (Nikola)   MARA  19.04.69.  Osijak    
             
 • Generacija 1970.

  Generacija 1970.
   

  generacija.70.jpg

             
  Učitelj BRNIĆ MARJAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  ANDRIJANIĆ  (Stjepan)   MARKO  05.01.70  Švicarska  Mazalović Nevenka  
   2.  GUBERAC   (Juro)   DRAGAN  05.01.70.  Donji Svilaj  Alavanja Branka  
   3.  MARIĆ   (Ilija)  MIRO  08.11.70.  Austija  Bogić Celija  
   4.  ANĐELIĆ   (Ilija)  ANTO  03.01.70.  Zagreb    
   5.  ILIĆ   (Andrija)   BLAŽ  15.03.70.  Austrija  Marjanović Ana  
   6.  PEJANOVIĆ  (Nenad)   ANTO  02.01.69.  Slav. Brod    
   7.  BOŽIĆ   (Pejo)  JURICA  08.04.70.  Vrbovac  Perić  Svjetlana  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  MAJIĆ   (Grgo)   ANĐA  16.03.70.  Vrbovac    
   2.  ILIĆ   (Ivan)  JELA  15.07.70.  Gor. Svilaj  Radman Mirko  
   3.  GUDELJ   (Mato)  LUCIJA  10.07.69.  Vel. Kopanica  Grgić Nedo  
   4.  KUREVIJA   (Niko)  SLAVICA  07.05.70.  Slav. Brod    
   5.  BENIĆ   (Anto)  MARA  01.02.71.  Austrija  Ratko  
   6.  KOVAČEVIĆ   (Ivo)  STANA  19.05.70.  Vojskova  Kljajić Niko  
   7.  KNEŽEVIĆ   (Marko)  ZDENKA  25.09.70.  Švicarska  Pudić Alfonzije  
   8.  ANDRIJANIĆ   (Stjepan)  IVKA  04.01.70.  Zagreb  Sever Mario  
             
     DONJI  RED        
   1.  ANĐELIĆ   (Anto)  MANDA  17.09.69.  Andrijevci  Matišić Juro  
   2.  KRAJINA   (Božo)  JANJA  28.10.70.  Slav.Brod  Mrvelj  
   3.  ANDRIJANIĆ   (Ilija)  NEDILJKO  25.10.70.  Vrbovac    poginuo
   4.  GUBERAC  (Marko)  JAKOV  07.08.70.  Vrbovac  Blanka  
   5.  MARIĆ   (Petar)  MATO  07.07.70.  Austrija  Nada  
   6.  KOVAČEVIĆ   (Šimo)  MANDA  05.09.70.  Đakovo  Arlović  Mato  
   7.  MILOJEVIĆ   (Ljubo)  VIŠNJA  07.07.70.  Švicarska  Čančar Dragan  
             
 • Generacija 1971.

  Generacija 1971.
   
  generacija.71.jpg
             
  Učiteljica GRAŠAREVIĆ RUŽICA
             
     GORNJI   RED        
   1.  ANDRIJANIĆ   (Anto)  BOŽO  15.02.71.  Švicarska  Udovčić Marijana  
   2.  KOVAČEVIĆ  (Mato)   ILIJA  30.07.71.  Slav. Brod  Senka  
   3.  GUBERAC   (Juro)  MARIJAN  27.01.71.  Vrbovac  Jurić Pavica  
   4.  BRNIĆ   (Ivan)  ANTO  01.05.71.  Vrbovac  Ivanović Snježana  
   5.  BRNIĆ   (Pavo)  IVO  02.01.71.  Švicarska  Kaurinović Dragica  
   6.  ANDRIJANIĆ   (Franjo)  IVICA  11.09.71.  Slav. Brod    poginuo
   7.  MARINOVIĆ   (Marko)  PEJO  00.00.70.  Švicarska  Karla  
   8.  KNEŽEVIĆ   (Marko)  ŽELJKO  18.05.72.  Njemačka    
   9.  MILOJEVIĆ   (Gavro)  ČEDOMIR  01.01.71.  Švicarska  Tanja  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  MAJIĆ   (Grgo)  STJEPAN   25.10.71.  Vrbovac    
   2.  MAJIĆ   (Jakov)  MARINKO  12.09.71.  Švicarska  Snježana  
   3.  RAVNJAK   (Anto)   MLADEN  01.01.71.  Đakovo    
   4.  PURIĆ   (Marko)   ZORAN  05.01.71.  Vrbovac  Pavlović  Mira  
   5.  JELUŠIĆ   (Ilija)   MIROSLAV  02.10.71.  Njemačka    
   6.  KRIJANOVIĆ   (Blaž)  JAKOV  14.04.71.  Rijeka  Marija  
   7.  ĐOGAŠ  (Marijan)   IVO  25.09.71.  Slav. Brod  Ambrozić Marina  
             
     DONJI   RED        
   1.  BOŽIĆ  (Božo)   NEVENKA  09.09.71.  Pos. Mahala  Jurić  Pavo  
   2.  ĐOGAŠ   (Mato)   IVKA  09.08.71.  Švicarska  Dubravac Ivan  
   3.  ILIĆ   (Andrija)  SLAVICA  07.11.71.  Odžak  Kljajić Slavko  
   4.  ILIĆ   (Marko)  ANA  06.09.71.  Austrija  Peterlej Jonika  
   5.  LAZIĆ  (Miloš)   NADA  04.06.72.  Zagreb  Martinović Šimo  
   6.  ILIČEVIĆ  (Anto)   KAJICA  02.01.71.  Vrbovac  Mihalj Božo  
   7.  KOŽAREVIĆ  (Mato)  MARIJA  01.01.70.  Vrbovac  Andrijanić Ivan  
   8.  BOŽIĆ   (Pejo)   LUCIJA  01.05.71.  SAD    
   9.  MILOJEVIĆ  (Gavro)   VESNA  01.01.72.  Pos. Mahala  Barukčić Martin  
             

   

 • Generacija 1972.

  Generacija 1972.
   

  generacija.72.jpg

             
  Učitelj BRNIĆ MARJAN
             
    GORNJI   RED         
   1.  BREZONJIĆ  (Ilija)  JANJA  09.10.72  Švicarska  Suvalj Luka  
   2.  MARTINOVIĆ   (Nikola)  MARIJA  09.09.72.  Zagreb  Čalušić Josip  
   3.  ILIĆ   (Stjepan)  SLAVICA  13.08.72.  Švicarska    
   4.  PEJANOVIĆ   (Nenad)  LJUBICA    Njemačka    
   5.  ANDRIJANIĆ   (Juro)  IVANKA  23.06.72.  Švicarska    
   6.  GUDELJ   (Pavo)  ŠIMICA  21.11.72.  Švicarska    
   7.  KNEŽEVIĆ   (Anto)  SLAVICA  31.05.72.  Švicarska  Benić Božo  
   8.  KNEŽEVIĆ   (Marijan)  LJUBA  07.06.72.  Zagreb  Beljan  
             
     DONJI   RED        
   1.  BRNIĆ   (Marijan)  SLAVEN  29.05.72.  Slav. Brod    
   2.  MARIĆ   (Marijan)  ZDENKO  14.09.72.  Vrbovac  Đogaš  Ankica  
   3.  RAVNJAK   (Jakov)  ZLATKO  10.11.72.  Slav. Brod  Ćosić Ivana  
   4.  BRNIĆ   (Stjepan)  BOŽO  15.03.73.  Vrbovac    
   5.  GUDELJ   (Mato)  IVAN  10.08.72.  Njemačka    
   6.  BOŽIĆ  (Božo)  IVICA  03.01.72.  Vrbovac  Tubić Ilinka  
   7.  GUDELJ   (Marijan)  PAVO  22.07.72.  Vrbovac  Sliško Vera  
   8.  PETRIĆ  (Anto)  ZORAN  13.01.72.  Vrbovac    
             
 • Generacija 1973.

  Generacija 1973.
   

  generacija.73.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI   RED         
   1.  DUBRAVAC  (Anto)  STIPO  23.10.73.  Njemačka    
   2.  BRNIĆ   (Ivo)  STJEPAN  02.01.73.  Slav. Brod    
   3.  ANDRIJANIĆ   (Marko)  PETAR  01.04.73.  Njemačka  Ružica  
   4.  ILIĆ   (Marko)  ILIJA  31.01.73.  Austrija    
   5.  RAVNJAK   (Jakov)   ZLATKO  10.11.72.  Slav. Brod  Ćosić Ivana  
   6.  KOVAČEVIĆ   (Ivo)  ANTO  18.05.73.  Vrbovac  Knežević Marina  
   7.  GLAVAŠ   (Andrija)  ZORAN  08.10.73.  Njemačka  Elvira  
   8.  MARIĆ  (Anto)   MARKO  21.09.73.  Švicarska  Mira  
             
     SREDNJI   RED        
   1.  LUBINA   (Bariša)  JELA  25.02.73.  Slav. Brod  Mrvelj  Mato  
   2.  MIJATOVIĆ  (Ljudevit)  IVANKA  27.08.73.  Pećnik  Križan  Jozo  
   3.  MARIĆ  (Božo)  ŽELJKA  25.07.73.  Njemačka    
   4.  PETRIĆ   (Jozo)  RUŽICA  12.01.74.  Švicarska    
   5.  BRNIĆ  (Pavo) MANDA  04.05.73.  Slav. Brod  Jurić  Marko  
   6.  ANĐELIĆ  (Ilija)  MARINA  17.04.73.  Švicarska  Mirko  
   7.  ANDRIJANIĆ  (Ilija)   MANDA  19.01.73.  Švicarska  Knežević Andrija  
   8.  ILIĆ   (Pavo)  MARICA  19.04.73.  Slav. Brod    
   9.  RAŠIĆ   (Marijan)  ANTONIJA  01.01.73.  Slav. Brod    
             
     DONJI   RED        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Marijan)  JOZO  03.01.73.  Njemačka  Suzana  
   2.  MARTINOVIĆ  (Nikola)   FRANJO  04.11.73.  Zagreb  Jović Jelena  
   3.  MAJIĆ  (Grgo)  MARIJAN  19.09.73.  Vrbovac    
   4.  ĐOGAŠ   (Juro)  MARICA  02.01.73.  Vrbovac  Juroš  Drago  
   5.  PETRIĆ   (Anto)  LJUBICA  05.06.73  Zagreb    
   6.  RAVNJIK  (Anto)  IVO  28.03.73.  Đakovo    
   7.  LUBINA   (Pavo)  JOZO  22.03.74.  Njemačka    
   8.  ANTUNOVIĆ   (Ivica)  BOŽO  01.10.73.  Slav. Brod    
             
 • Generacija 1974.

  Generacija 1974.
   

  generacija.74.jpg

             
  Učitelj BRNIĆ MARJAN
             
     GORNJI  RED        
   1.  BRNIĆ  (Jozo)  DRAGICA  05.11.74.  Turska  Sahin Neđo  
   2.  RAŠIĆ  (Marijan)  LJUBICA  12.02.74.  Slav.Brod    
   3.  BOŽIĆ  (Božo)  JURKA  02.01.74.  Švicarska  Niko  
   4.  KUVAČ  (Stipo)  ANICA  28.01.74.  Novo Selo  Kovačević Dragan  
   5.  RADAK  (Pavo)  MANDA  27.02.74.  Vinkovci  Salatović Martinko  
   6.  BRNIĆ  (Anto)  RUŽA  22.05.74. Popovača  Markotić  Ivo  
             
     DONJI   RED        
   1.  KATIĆ   (Ilija)  MATO  28.09.74.  Austrija  Lenhart Vesna  
   2.  BOŽIĆ  (Mato)  ILIJA  04.02.74.  Zagreb  Lovrić Katica             
   3.  MUTAPČIĆ  (Anto)  PEJO  25.11.74.  Švicarska  Ilić Ljiljana  
   4.  PURIĆ   (Stevo)  MARKO  27.06.73.  Vrbovac  Snježana  
   5.  PURIĆ   (Stevo)  DRAGO  12.09.74.  Vrbpvac    
             
 • Generacija 1975. - 1977.

  Generacija 1975. - 1977.
   

  generacija-75-i-77.jpg

             
  Učiteljica  GRAŠAREVIĆ RUŽICA
             
     GORNJI    RED        
   1.  MILOJEVIĆ  (Ljubo)   MILANKA   01.06.75.  Švicarska  Ferdo   
   2.  KATUŠIĆ  (Mijo)   SLAĐANA  15.10.75.  Švicarska   Gelo Josip  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Marko)   MARA  25.02.75.  Švicarska    
   4.  KOVAČEVIĆ  (Mato)   KATICA  30.09.74.  Švicarska  Kovačević  
   5.  BRNIĆ  (Franjo)   ANA  14.07.75.  Švicarska  Brnić  Zoran  
   6.  ANDRIJANIĆ  (Franjo)   MARA  23.07.75.  Đakovo    
   7.  ILIĆ   (Pavo)   NADA  16.04.75.  Slav.Brod    
   8.  ANDRIJANIĆ  (Marko)   MIRA  05.03.76.  Švicarska    
             
     DRUGI   RED - stoje        
   1.  GUBERAC  (Juro)   DALIBORKA  01.01.75.  Novo Selo  Barukčić  Juro   
   2.  ILIĆ   (Ivan)   MIJO  12.06.75.  Austrija  Blažević Ivanka  
   3.  CVITKOVIĆ   (Ilija)  JAKOV  16.02.75.  Švicarska    
   4.  BRNIĆ  (Juro)  MLADEN  02.06.75.  Njemačka  Renata  
   5.  GUBERAC  (Anto)  JURO  04.10.75.  Švicarska  Matanović Kata  
   6.  MARIĆ  (Marijan)  BLAŽ  16.02.75.  Vrbovac    
   7.  MARIĆ  (Božo)   ZORAN  08.06.75.  Njemačka  Andrea  
   8.  KOVAČEVIĆ  (Anto)   MIJO  22.06.75.  Vrbovac  Ivelj  Anđelka  
   9.  PURIĆ  (Mijo)   ILIJA  01.09.75.  Švicarska    
             
     TREĆI   RED - sjede        
   1.  KOVAČEVIĆ  (Šimo)  ZORAN  14.11.75.  Vrbovac  Slišković Dragana  
   2.  MRVELJ  (Ivan)   MARIJA  17.10.77.  Švicarska    
   3.  BOŽIĆ  (Jozo)  MATIJA  17.09.77.  Švicarska  Anđelić  Franjo  
   4.  KNEŽEVIĆ  (Šimo)   IVANKA  17.04.78.  Švicarska  Šimić  Pero  
   5.  BRNIĆ  (Mato)   MARIJA  25.09.77.  Švicarska  Danijel  
   6.  KNEŽEVIĆ  (Stijepo)  VESNA  29.08.77.  Švicarska    
   7.  PAVIĆ  (Božo)  SANJA  02.10.77.  Slav.Požega    
   8.  GUBERAC  (Juro)  IVANKA  01.05.76.  Potoč. Lipik  Barukčić Mato  
             
     DONJI   RED  - čuče        
   1.  MATIĆ (Ivan)   MARIO  04.11.77.  Vrbovac  Jerković  Marijana  
   2.  BRNIĆ  (Ilija)   ANTO  13.06.77.  Slav.Brod    
   3.  MILOJEVIĆ  (Gavro)  DUŠKO  29.03.78.  Vrbovac    
   4.  MILOJEVIĆ  (Gavro)  JOVAN  23.03.75.  Vrbovac  Dragana  
   5.  KOVAČEVIĆ  (Mato)   MIJO  19.04.75.  Njemačka  Jagić Janja         
   6.  MIHALJ   (Marko)  JOZO  06.09.77.  Vir    
   7.  LUBINA  (Bariša)   ILIJA  25.09.75.  Vrbovac  Kikić  Margeta  
   8.  POPADIĆ  (Vaso)  DRAGOMIR  23.01.76.  Vrbovac    
   9.  GUBERAC  (Anto)  IVICA  08.09.76.  Vrbovac  Mijatović Marina  
             
 • Generacija 1976. - 1978.

  Generacija 1976. - 1978.
   

  generacija.76_i_78.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI  RED        
   1.  RAVNJAK  (Anto)   SLAVKO  09.06.76.  Đakovo    
   2.

   MUTAPČIĆ  (Anto)   MARKO 

   12.05.76.  Švicarska  Samardžić Šimica  
   3.  KUVAČ   (Ivan)   MARKO  15.04.76.  Vrbovac    
   4.  ANĐELIĆ   (Ilija)  MIRO  17.03.76.  Vrbovac  Babić Danijela  
   5.  GUDELJ   (Marijan)  JOZO  01.01.76.  Rijeka  Jukić Jasna  
   6.  ANĐELIĆ  (Ilija)   MARIJAN  24.09.76.  Vrbovac  Martić Marina  
   7.  ANDRIJANIĆ  (Juro)  PEJO  16.09.76.  Švicarska    
   8.  ILIĆ  (Stjepan)  MARKO  04.06.79.  Austrija    
             
     DRUGI  RED - stoje        
   1.  MARIĆ  (Pero)   IVANKA  02.01.76.  Austrija  Brkić  Drago  
   2.  ANĐELIĆ  (Ilija)  DANIJELA  24.09.76.  Đakovo  Željko  
   3.  ILIĆ  (Marko)  ILINKA  17.07.76.  Austrija    
   4.  KOVAČEVIĆ  (Marijan)  KATARINA  14.09.76.  Njemačka  Gudelj  Ivica  
   5.  ANĐELIĆ   (Mijo)  MARIJANA  12.08.76.  Njemačka  Mrvelj Mato  
   6.  MARIĆ  (Marijan)  MATIJA  09.02.76.  Bazik  Lukač Robert  
   7.  LUBINA  (Pavo)   MARIJA  15.08.78.  Njemačka    
   8.  MARTINOVIĆ  (Mato)  ŽELJKA  03.03.77.  Švicarska  Brašnjić Nedeljko  
             
     TREĆI   RED -sjede        
   1.  KNEŽEVIĆ  (Stijepo)  JELENA  09.01.79.  Švicarska  Karlović Jozo  
   2.  TERZIĆ  (Ivan)   LUCIJA  30.12.78.  Švicarska  Jerković Dragan  
   3.  ANDRIJANIĆ  (Juro)   KATA  26.12.78.  Njemačka    
   4.  KOVAČEVIĆ  (Anto)   KATA  29.03.78.  Odžak  Božić  Ivan  
   5.  ĐOGAŠ  (Bariša)   BOŽICA  24.12.76.  Vrbovac    
   6.  KUVAČ  (Anto)   KATA  14.03.76.  Austrija  Mihaljević Ivan  
   7.  PEJANOVIĆ  (Nenad)   ŽELJKO  04.05.78.  Slav.Brod    
   8.  KATIĆ  (Božo)   GORDANA  23.06.78.  Njemačka  Simić Zoran  
             
     DONJI   RED        
   1.  ANDRIJANIĆ  (Marijan)  ANTO  28.06.78.  Zagreb  Ristić Slađana  
   2.  LUBINA   (Anto)   MATO  25.09.78.  Švicarska  Radonjić Slađana  
   3.  KATIĆ  (Božo)   IVAN  12.11.76.  Slav.Požega  Nevrlj Marija  
   4.  LUBINA  (Anto)  IVO  25.09.78.  Švicarska  Marinčić Nikolina  
   5.  MAJIĆ  (Ilija)   PEJO  18.10.78.  Švicarska    
   6.  BOŽIĆ  (Jozo)  MARKO  21.10.78.  Švicarska  Ivana  
   7.  MARTINOVIĆ  (Nikola)  JOZO  12.01.78.  Zagreb    
             
 • Generacija 1978. - 1980.

  Generacija 1978. - 1980.
   

  generacija.78-i-80.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI   RED        
   1.  MAJIĆ   (Ilija)    IVO  12.12.80  Švicarska    
   2.  TERZIĆ   (Ivan)    LUCIJA  30.12.78.  Švicarska  Jerković Dragan       
   3.  LUBINA   (Pavo)   MARIJA  15.08.78.  Njemačka    
   4.  KNEŽEVIĆ   (Stijepo)   JELENA  09.01.79.  Švicarska  Jozo  
   5.  KOVAČEVIĆ  (Anto)    KATA  29.03.78.  Odžak  Božić  Ivan  
   6.  DUBRAVAC   (Anto)   SLAVICA  14.06.80.  Njemačka    
   7.  ANĐELIĆ   (Ivica)   JOSIP  07.12.80.  Švicarska  Majić Katarina  
   8.  MARTINOVIĆ  (Nikola)   JOZO  12.01.78.  Zagreb    
   9.  KUVAČ   (Anto)  SLAĐAN  03.04.80.  Austrija  Matanović Danijela  
             
     DRUGI RED - stoje        
   1.  ILIĆ   (Stjepan)  MARKO   04.06.79.  Austrija    
   2.  ANTUNOVIĆ  (Stjepan)  MARKO  20.11.80.  Zagreb    
   3.  LUBINA   (Anto)   MATO  25.09.78.  Švicarska  Radonjić Slađana  
   4.  LUBINA   (Anto)   IVO  25.10.78.  Švicarska  Marinčić Nikolina  
   5.  KATIĆ   (Božo)   GORDANA  23.06.78.  Njemačka  Simić Zoran  
   6.  LUBINA   (Ilija)   MATO  26.12.80.  Vrbovac   poginuo 
   7.  KNEŽEVIĆ   (Anto)  NADA  17.01.80.      
   8.  LUBINA   (Ivan)   PAVO  17.03.81.  Njemačka    
             
    TREĆI    RED - sjede         
   1.  PEJANOVIĆ   (Nenad)   NENAD  04.05.78.  Slav.Brod     
   2.

   BOŽIĆ  (Jozo)   MARKO

   21.10.78.  Švicarska  Ivana   
   3.  ANDRIJANIĆ  (Marijan)  ANTO  28.06.78.  Zagreb  Ristić  Slađana  
   4.  MILOJEVIĆ  (Gavro)  DUŠKO  29.03.78.  Vrbovac    
   5.  ILIĆ  (Stijepan)  JOSIP  19.03.81.  Austrija    
   6.  PURIĆ  (Mijo)  ZDRAVKO  14.11.80.  Švicarska  Kopić Gordana  
   7.  PURIĆ  (Ivan)  GORAN  13.11.80.  Švicarska  Dujmić Dada  
   8.  MAJIĆ  (Ilija)  PEJO  18.10.78.  Švicarska  Vulin Natali  
             
     DONJI   RED - čuče        
   1.  POPADIĆ  (Jovo)   DRAGOMIR  10.02.80.  Hasić    
   2.  PETRIĆ   (Anto)   MIJO  03.09.80.  Njemačka    
   3.  MARTINOVIĆ  (Mato)   ŽELJKO  04.09.80.  Švicarska    
   4.  BRNIĆ   (Juro)   MARKO  02.01.81.      
   5.  GUBERAC  (Juro)   MILENKO  25.10.80.  Vrbovac  Dujmić Mira             
             
 • Generacija 1979. - 1981.

  Generacija 1979. - 1981.
   
  generacija.79-i-81.jpg
             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI   RED        
   1.  PURIĆ   (Mijo)   MLADEN  19.10.79.  Švicarska     
   2.  ANTUNOVIĆ   (Marko)   SLAVICA  06.09.81.  Austrija    
   3.  KOVAČEVIĆ   (Mato)   IVANKA  09.07.79.      
   4.  KNEŽEVIĆ   (Stijepo)  JELENA  09.01.79.  Švicarska  Jozo                    
   5.  MIHALJ     (Marko)   BOŽANA  20.07.81.  Vir    
   6.   PETRIĆ   (Anto)   KATICA  29.12.80.  Švicarska    
   7.  PAVIĆ   (Božo)   VESNA  26.04.81.   Slav.Požega    
             
     SREDNJI   RED        
   1.  NEDOKLAN   (Ivan)  PERO  02.08.81.   Švicarska  Đogaš Barica  
   2.  NEDOKLAN  (Ivan)   DANIJEL  02.08.81.  Švicarska    
   3.  GUBERAC   (Juro)   ANTO  04.09.79.  Vrbovac    
   4.  ANTUNOVIĆ   (Stijepo)  IVO  01.01.80.  Velik.Gorica    
   5.  RAVNJAK   (Anto)   RUŽICA  08.02.82.  Đakovo  Kristijan  
   6.  ANDRIJANIĆ  (Šimo)   ANTO  17.08.81.  Švicarska    
   7.  BOŽIĆ  (Božo)   IVAN  01.01.79.  Švicarska    
             
     DONJI    RED        
   1.  BOŽIĆ   (Anto)   PEJO   09.10.81.  Slav.Požega   Karolina   
   2.  ANTUNOVIĆ  (Stjepo)  JURO  04.12.81.  Velik.Gorica    
   3.  PETRIĆ  (Anto)   ŽELJKA  26.03.82.  Zagreb    
   4.  ANDRIJANIĆ   (Juro)   ANTO  14.02.82.  Njemačka    
   5.  KUVAČ   (Ivan)   MLADEN  01.01.81.  Vrbovac    
             

   

 • Generacija 1982.

  Generacija 1982.
   

  generacija.82.jpg

             
  Učiteljica BRNIĆ JELA
             
     GORNJI   RED        
   1.  ANTUNOVIĆ  (Anto)   BOŽANA  19.06.82.  Švicarska                            
   2.  LUBINA   (Ivan)   MARA  30.04.82.  Njemačka    
   3.  ANĐELIĆ  (Ivica)   BOŽANA  01.01.83.  Švicarska  Lizatović  Slaven  
   4.  ANDRIJANIĆ  (Mirko)   ILIJA  14.11.82.  Švicarska    
             
     DONJI   RED        
   1.  BOŽIĆ  (Jozo)   IVO  21.07.82.  Vrbovac    preminuo
   2.  KNEŽEVIĆ  (Anto)   MATO  06.09.82.      
   3.          
   4.  LUBINA   (Jozo)  DANIJEL  02.01.83.      
             
 • Generacija 1983.

  Generacija 1983.
   

  generacija.83.jpg

             
  Učitelj BRNIĆ MARJAN
             
     GORNJI   RED        
   1.  MATIĆ   (Ivan)   IVANA  05.06. 83  Austrija  Brkić Slađan         
   2.  MATIĆ   (Mato)   ANA  06.01.84.  Slav.Brod     
   3.  PURIĆ  (Zdenko)   KAJA  12.09.83.  Švicarska  Marić  
   4.  KATIĆ  (Božo)   KATICA  03.01.84.  Vrbovac    
   5.  ILIĆ   (Marijan)   MARINA  10.07.83.  Donji Svilaj    
   6.  KOVAČEVIĆ  (Anto)  RUŽICA  28.09.83.  Slav.Brod Despotović Ivan   
             
     DONJI   RED        
   1.   MAJIĆ  (Marko)   STIPO  26.10.83.  Švicarska    
   2.  MILUTINOVIĆ  (Milutin)   DANIEL  25.08.83.  Švicarska    
   3.  PAVIĆ   (Božo)   MARKO  18.08.83.  Požega    
   4.  ANTUNOVIĆ  (Anto)   MARKO  21.10.83.  Švicarska    
             
 • Generacija 1990. - 1992.

  Generacija 1990. - 1992.
   

  generacija.90-i-92.jpg

             
  Učiteljica ORŠOLIĆ DRAGANA
             
     GORNJI   RED        
   1. STUDENOVIĆ  (Andrija)   MARIO             Vrbovac                        
   2. KATANIĆ                IVANA    Donji Svilaj    
   3. BRNIĆ   (Marko)  JELENA    Vrbovac    
   4. MRVELJ   (Josip)    BLAŽENKA    Vrbovac    
   5. STUDENOVIĆ  (Andrija)   ANA    Vrbovac    
   6. JUROŠ   (Drago)   KRISTINA    Vrbovac    
   7. LUBINA   (Marko)   ANĐELA    Vrbovac    
   8. BOŽIĆ   (Jurica)   ANTONIJA    Vrbovac    
             
     DONJI    RED        
   1. KUVAČ   (Ivan)   MAGDALENA     Vrbovac    
   2. MRVELJ   (Josip)  BOŽO    Vrbovac    
   3. LUBINA   (Marko)   IVAN    Vrbovac    
   4. CVITKOVIĆ   (Stipa)    MARKO    Vrbovac    
   5. CVITKOVIĆ   (Stipa)  JOZO    Vrbovac    
             
 • Generacija 1992. - 1994.

  Generacija 1992. - 1994.
   

  generacija.92-i-94.jpg

             
  Učiteljica ORŠOLIĆ DRAGANA
             
     GORNJI   RED        
   1.  STUDENOVIĆ  (Andrija)   ANA          Vrbovac    
   2.  JUROŠ   (Drago)  KRISTINA    Vrbovac                             
   3.   LUBINA   (Marko)   IVAN    Vrbovac    
   4.  KOVAČEVIĆ  (Ivo)  ROBERT    Vrbovac    
   5.  BOŽIĆ  (Jurica)  ANTONIJA    Vrbovac    
             
     DONJI    RED         
   1.   LUBINA  (Marko)   ANĐELA     Vrbovac     
   2.  GUBERAC  (Ivo)   MARKO    Vrbovac    
   3.  BRNIĆ  (Marko)  JELENA    Vrbovac    
   4.  MRVELJ  (Mato)   MARA    Vrbovac    
   5.  VRANJIĆ  (Šimo)   ANTO    Vrbovac    
             
 • Generacija 1996. - 1998.

  Generacija 1996. - 1998.
   

  generacija.96-i-98.jpg

             
  Učiteljica  MUJAGIĆ ALMA
             
     GORNJI   RED        
             
   1. STUDENOVIĆ  (Andrija)  MATO   Vrbovac    
   2. MAJIĆ  (Ilija)  GREGOR   Vrbovac    
   3. GUDELJ  (Pavo)   MARIJAN   Vrbovac    
   4. MRVELJ  (Mato)  BLAŠKAN   Slav.Brod    
   5. LUBINA  (Marko)  BLAŽENKO   Vrbovac    
   6. GUBERAC  (Ivo)  PEJO   Vrbovac    
             
     DONJI    RED        
             
   1. PURIĆ  (Marko)   DRAGO   Vrbovac     
   2. BRNIĆ  (Marko)   ANTO   Vrbovac     
   3. ĐOGAŠ  (Pero)   IVKICA   Vrbovac     
   4. BOŽIĆ   (Ivica)   DANIJELA   Vrbovac     
   5. MRVELJ   (Mato)   MATEA   Vrbovac     
   6. PURIĆ  (Zoran)  RUŽA   Vrbovac     
   7. LUBINA  (Ivo)   KRISTINA   Vrbovac     
   8. LUBINA  (Marko)  MONIKA   Vrbovac